KIRP
Język polski English language

Polityka prywatności Kancelarii Prawnej VERBA-LEX

(zwana dalej: „Polityką”)

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką w celu zrozumienia naszych działań dotyczących Twoich danych osobowych i sposobu ich przetwarzania. Korzystając ze strony internetowej Kancelarii Prawnej VERBA-LEX (zwanej dalej: „Kancelarią”), wyrażają Państwo zgodę na postanowienia zawarte w niniejszej Polityce.

 1. Zakres Polityki 

Jednym z kluczowych celów działalności Kancelarii jest ochrona Twojej prywatności. Twoje dane osobowe traktujemy ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Niniejsza Polityka informuje o przetwarzaniu przez Kancelarię danych osobowych:

 1. pracowników lub współpracowników swoich Klientów i Kontrahentów,

 2. innych osób kontaktujących się z Kancelarią (telefonicznie, mailowo, listownie), a także osób, z którymi kontaktujemy się (telefonicznie, mailowo, listownie),

 3. osób biorących udział w organizowanych przez Kancelarię szkoleniach i wykładach.

Znajdziesz tu także informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, zwłaszcza prawie związanym z dostępem do danych, możliwości ich aktualizowania, a także podejmowania pewnych decyzji, co do sposobu wykorzystania Twoich informacji.

Niezależnie od postanowień niniejszej Polityki, w niektórych sytuacjach możemy wystąpić o Twoją wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeżeli zgoda taka jest wymagana na mocy prawa.

Niniejsza Polityka może ulegać zmianom, zatem prosimy regularnie odwiedzać naszą stronę internetową www.verba-lex.pl

 1. Przetwarzanie danych osobowych pracowników lub współpracowników Klientów i Kontrahentów – osób do kontaktu 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) informujemy Cię, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt 7 RODO jest Kancelaria Prawna VERBA-LEX Paweł Strzałkowski z siedzibą w Radomiu, przy ulicy 11 Listopada 10A, 26-609 Radom, adres e-mail: radom@verba-lex.pl, numer telefonu: +48 785 188 831.

 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelarię, ponieważ jesteś osobą kontaktową dla nas u naszego Klienta lub potencjalnego Klienta. Tym samym, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:

 1. skontaktowania się z Tobą w aktualnych sprawach dotyczących m.in.:

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest prawnie uzasadniony interes Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na utrzymywaniu stałego kontaktu z naszymi Klientami i Kontrahentami (tj. ich pracownikami/współpracownikami).

 1. przekazania Tobie zaproszenia do udziału w organizowanych przez Kancelarię szkoleniach i wykładach, a także innych informacji o działalności i możliwych formach współpracy.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest prawnie uzasadniony interes Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na stałym utrzymywaniu relacji z pracownikami i współpracownikami naszych Klientów i Kontrahentów.

 1. bronienia się przed roszczeniami kierowanymi wobec Kancelarii lub dochodzenia roszczeń związanych z umową z Klientem, który jest Twoim pracodawcą lub który reprezentujesz – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest prawnie uzasadniony interes Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na bronieniu się przed wysuwanymi roszczeniami, lub możliwości dochodzenia roszczeń.

 1. Pozyskujemy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie lub od Twojego pracodawcy/podmiotu, który reprezentujesz. Od Twojego pracodawcy/podmiotu, który reprezentujesz otrzymujemy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres email, miejsce pracy, stanowisko lub informacje o tym, jakiego typu sprawami się zajmujesz.

 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelarię przez okres:

 1. wykonywania umowy, którą zawarł z nami Twój pracodawca/podmiot, który reprezentujesz,

 2. przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

 1. Twoje dane osobowe mogą być powierzone przez Kancelarię podmiotom trzecim (odbiorcom) świadczącym usługi na rzecz Kancelarii, np. w związku z obsługą systemów informatycznych.

 2. Twoje dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 3. Przysługują Ci następujące prawa:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,

 2. prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 RODO,

 3. prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 RODO,

 4. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 RODO,

 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, na podstawie art. 21 RODO. Dotyczy to sytuacji, gdy Kancelaria przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

 1. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uznasz, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO.

 2. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 1. Przetwarzanie danych osobowych innych osób kontaktujących się z Kancelarią (telefonicznie, mailowo, listownie) oraz osób, z którymi kontaktujemy się (telefonicznie, mailowo, listownie)

Wskazane poniżej informacje dotyczą osób, które kontaktują się z nami w różnych sprawach, a nie są naszym Klientem i Kontrahentem, czy też pracownikiem/współpracownikiem naszego Klienta i Kontrahenta. Nadto, dotyczą sytuacji, gdy to Kancelaria (telefonicznie, mailowo, listownie) kontaktuje się z Tobą w różnych sprawach.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt 7 RODO jest Kancelaria Prawna VERBA-LEX Paweł Strzałkowski z siedzibą w Radomiu, przy ulicy 11 Listopada 10A, 26-609 Radom, adres e-mail: radom@verba-lex.pl, numer telefonu: +48 785 188 831.

 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelarię w celu:

 1. odpowiedzi na Twoje pytania oraz kontynuowania korespondencji,

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest prawnie uzasadniony interes Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące działalności gospodarczej czy też innych kwestii.

 1. nawiązania z Tobą lub z Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz współpracę.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest prawnie uzasadniony interes Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w ramach działalności gospodarczej.

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelarię przez okres wymiany wiadomości w korespondencji (np. udzielania odpowiedzi na pytania, prezentowania ofert), a po zakończeniu kontaktu przez okres sześciu miesięcy. Po tym okresie możemy się z Tobą kontaktować, żeby zapytać o możliwość dalszego przetwarzania Twoich danych.

 2. Twoje dane osobowe mogą być powierzone przez Kancelarię podmiotom trzecim (odbiorcom) świadczącym usługi na rzecz Kancelarii, np. w związku z obsługą systemów informatycznych.

 3. Twoje dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 4. Przysługują Ci następujące prawa:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,

 2. prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 RODO,

 3. prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 RODO,

 4. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 RODO,

 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, na podstawie art. 21 RODO. Dotyczy to sytuacji, gdy Kancelaria przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

 1. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uznasz, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO.

 2. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 1. Osoby biorące udział w organizowanych przez Kancelarię szkoleniach lub wykładach.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt 7 RODO jest Kancelaria Prawna VERBA-LEX Paweł Strzałkowski z siedzibą w Radomiu, przy ulicy 11 Listopada 10A, 26-609 Radom, adres e-mail: radom@verba-lex.pl, numer telefonu: +48 785 188 831.

 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelarię w celu zapisania Cię na organizowane przez nas szkolenie lub wykład oraz przesłanie Ci informacji dotyczących programu szkolenia lub wykładu.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest uzasadniony interes Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na zorganizowaniu szkolenia lub wykładu oraz zapewnieniu udziału uczestników.

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelarię przez okres sześciu miesięcy od zakończenia szkolenia lub wykładu.

 2. Twoje dane osobowe mogą być powierzone przez Kancelarię podmiotom trzecim (odbiorcom) świadczącym usługi na rzecz Kancelarii, np. w związku z obsługą systemów informatycznych.

 3. Twoje dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 4. Przysługują Ci następujące prawa:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,

 2. prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 RODO,

 3. prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 RODO,

 4. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 RODO,

 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, na podstawie art. 21 RODO. Dotyczy to sytuacji, gdy Kancelaria przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

 1. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uznasz, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO.

 2. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 1. Aktualizacje naszej Polityki

W przypadku zmian regulacyjnych, czy też zmiany postępowania z Twoimi danymi osobowymi, uprawnieni jesteśmy do zmiany niniejszej Polityki.

Nowa wersja Polityki publikowana będzie na naszej stronie internetowej www.verba-lex.pl

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.