KIRP
Język polski English language

Specjalizacje

Odszkodowania

Czym jest odszkodowanie?

Jest to świadczenie, które należy się poszkodowanemu z tytułu poniesionej szkody od osoby, która tę szkodę wyrządziła bądź od podmiotu, który ponosi za tę osobę odpowiedzialność z mocy prawa bądź na podstawie umowy. Odszkodowanie może przyjąć różną formę – w zależności od decyzji osoby pokrzywdzonej:

Kiedy dochodzi do wypłaty świadczenia?

Obowiązek wypłaty powstaje na skutek zaistnienia tzw. odpowiedzialności odszkodowawczej deliktowej lub odpowiedzialności odszkodowawczej kontraktowej. Przesłankami do ich powstania jest:

Jaki jest cel świadczenia?

Głównym celem odszkodowania jest spełnienie funkcji kompensacyjnej. Świadczenie powinno wyrównać straty i szkody, które powstały u poszkodowanego w wyniku zdarzenia. Wobec powyższego wysokość odszkodowania, co do zasady musi odpowiadać rozmiarom wyrządzonej szkody. Oznacza to, że świadczenie nie może być ani wyższe, ani niższe od szacunkowej wartości straty. Dopuszczalne jest obniżenie wysokości należności, w sytuacji:

Za co przysługuje odszkodowanie?

Błędnym twierdzeniem jest przekonanie o tym, że świadczenie przysługuje tylko z tytułu strat rzeczywistych, do których zalicza się w dużym uproszczeniu poniesione szkody na zdrowiu lub mieniu. Mogą być to m.in. koszty naprawy pojazdu, koszty leczenia, itp. Roszczenie może być wysunięte także z tytułu utraconych korzyści. Są to szkody, które mogą zaistnieć w przypadku, gdy osoba poszkodowana np. nie będzie mogła wykonać płatnej usługi i utraci przez to możliwość zarobku.

Coraz bardziej na znaczeniu zyskuje także szkoda osobowa, która odbija się na codziennym życiu oraz psychice. Szkody mogą być naruszone także w odniesieniu do wolności, wizerunku, swobody sumienia, nietykalności, czy tajemnicy korespondencji. Osoby poszkodowane mogą dochodzić odszkodowania za straty moralne.

Zakres świadczeń Kancelarii Prawnej VERBA-LEX

Zadania Kancelarii Prawnej VERBA-LEX

Adwokaci i radcowie prawni Kancelarii Prawnej VERBA-LEX od 2008 roku prowadzą akcję podnoszenia świadomości społeczeństwa w zakresie przysługujących praw. Naszą misją jest niesienie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach samochodowych (komunikacyjnych), wypadkach przy pracy, a także w drodze do pracy lub z pracy oraz ich bliskim. Wiedzą, doświadczeniem, profesjonalizmem, szybkością oraz skutecznością działania, czynimy wszystko, aby zapewnić Klientom uzyskanie satysfakcjonującego odszkodowania.

Jesteśmy prawnikami, dla których najważniejsza jest ochrona interesów Klienta i dbanie o godność wykonywanego przez nas zawodu. Osobom potrzebującym pomocy prawnej oferujemy indywidualne podejście do każdej sprawy oraz wysoki standard świadczonych usług.

W dotychczasowej praktyce wielokrotnie uczestniczyliśmy w procesach dotyczących odszkodowań, zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, czy roszczeń o rentę. Dochodzimy odszkodowań zarówno od sprawców odpowiedzialnych za powstanie szkody, jak i od innych podmiotów zobowiązanych do jej naprawienia, w szczególności od zakładów ubezpieczeń. Doradzamy m.in. w sprawach dotyczących szkody na osobie – w przypadku urazów, uszkodzeń ciała, cierpień psychicznych, szkód powstałych wskutek wypadków komunikacyjnych (samochodowych), śmierci osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym (samochodowym), wypadków przy pracy, czy też wypadków w miejscach publicznych.

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.