KIRP
Język polski English language

Blog

Co się firmom bardziej opłaca? Darowizna czy sponsoring?

Zgodnie z art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) „Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku”. Główną  charakterystyczną cechą darowizny jest jej bezpłatność. W świetle obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego  (art. 890 § 1 k.c.). Umowa darowizny zawarta bez zachowania powyższej formy staje się ważna, jeżeli świadczenie zostało spełnione. Natomiast, gdy przedmiotem darowizny jest nieruchomość, wówczas  wymagane jest zachowanie formy aktu notarialnego.

Alternatywną opcją przekazania środków finansowych, czy też wartościowych przedmiotów między podmiotami  jest umowa sponsoringu. Sponsoring stanowi umowę nienazwaną. Umowami nienazwanymi są umowy niemające odrębnego, normatywnego odniesienia i nie zostały one uregulowane ani w kodeksie cywilnym, ani w innych aktach prawnych porządku krajowego. Poniesione wydatki z tego tytułu mogą być zaliczone bezpośrednio w koszty, co nie jest możliwe przy zastosowaniu darowizny, gdzie od podstawy opodatkowania można odliczyć kwoty nie wyższe niż 10% uzyskanego dochodu.

W tym przypadku wydatki są poniesione w celu uzyskania przychodu poprzez reklamę, jaka się wiąże ze sponsoringiem. Dlatego też większość podmiotów skłania się do wspierania takich przedsięwzięć, które mają związek z ich reklamą jako sponsora, niż do wydatkowania środków na nieodpłatne świadczenia.

Zgodnie zustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2011 r. Nr 74 poz. 397 z późn. zm.)nie przewiduje się  rozliczania darowizn przekazywanych bezpośrednio na rzecz osób fizycznych. Natomiast w przypadku sponsoringu wydatki z tego tytułu mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

*Sposób rozliczania darowizn:

W przypadku przekazania darowizn przez osoby fizyczne, w/w osoby zobowiązane są do wypełnienia informacji w rocznym zeznaniu PIT. Natomiast w przypadku osób prawnych, dokonują wykazu przekazanych darowizn na formularzu CIT- D.

Obowiązek sporządzania deklaracji CIT- D występuje, gdy:

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.