KIRP
Język polski English language

Blog

Regulamin pracy po nowemu

Od dnia 1 stycznia 2017 roku pracodawca zatrudniający minimum 50 pracowników, będzie zobowiązany opracować i wdrożyć regulamin pracy i płacy. Powyższy obowiązek nie będzie dotyczył pracodawcy objętego układem zbiorowym pracy.

Rozwód, a forma aktu notarialnego

W niektórych krajach Unii Europejskiej istnieje możliwość zakończenia związku małżeńskiego przed notariuszem (Łotwa), czy też korzystając z drogi administracyjnej (Dania). Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami z zakresu prawa rodzinnego w Polsce małżonkowie mogą rozwieść się, czy też wnosić o separację prawną jedynie przed sądem (musi odbyć się co najmniej jedna rozprawa).

Kilka uwag na temat sprawozdań finansowych

Do złożenia rocznego sprawozdania finansowego są zobligowane osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej, które stosują w pełnym zakresie przepisy ustawy o rachunkowości.

Otrzymanie faktury WNT z opóźnieniem, a obowiązek podatkowy VAT

Zdarza się, że polski podatnik dokonując zakupu towarów od dostawcy unijnego musi długo czekać na wystawioną fakturę dokumentującą zrealizowaną transakcję. W związku z tym powstaje problem z rozliczeniem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, gdy nie posiada on dokumentu zakupu.

Inwentaryzacja drogą potwierdzenia sald

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości na podmioty gospodarcze nakładany jest obowiązek inwentaryzacji majątku na ostatni dzień roku obrotowego. Inwentaryzacja, która przeprowadzana jest drogą potwierdzenia sald, polega na otrzymaniu od kontrahentów lub banków potwierdzeń prawidłowości w księgach rachunkowych o stanie aktywów.

Należyte prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej

Przepisy Kodeksu pracy nakładają na pracodawców obowiązek prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, w tym dokumentacji płacowej oraz akt osobowych pracowników. Za uchybienie temu obowiązkowi przepisy wyżej wymienionej ustawy przewidują odpowiedzialność za wykroczenie zagrożone karą grzywny (art. 281 pkt 6 Kodeksu pracy).

Wypożyczanie aut za granicą i „podatek u źródła”

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, zajmującą się wynajmem samochodów za granicą kraju istnieje konieczność ponoszenia kosztu, jakim jest czynsz najmu samochodów wypożyczanych przez podatników. Ustawa o podatku od towarów i usług bierze w tym przypadku pod uwagę rozliczenie importu usług. Zgodnie z postanowieniami w/w ustawy, krótkoterminowy wynajem samochodów, jeżeli jego okres nie przekracza 30 dni, miejscem świadczenia usług jest to miejsce, w którym usługobiorca dysponuje danym środkiem transportu.

Urlop rodzicielski również dla ojców

Niebawem uprawnionym do skorzystania z urlopu rodzicielskiego będzie także ojciec dziecka lub inny ubezpieczony członek najbliższej rodziny w przypadku: śmierci matki, porzucenia przez nią dziecka, gdy jej stan nie pozwala na opiekę nad dzieckiem.

Zmiany w podatku VAT w 2015 r.

Rok 2014 dla polskich podatników okazał się przełomowy, jeśli chodzi o zmiany w ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.), (zwanej dalej: „podatkiem VAT”). Otóż okazuje się, że ustawodawca planuje kolejne zmiany w podatku VAT, które nastąpią w 2015 r.

Czy sprzedaż gruntu, jako otrzymanej darowizny, zostaje zwolniona z podatku w celu finansowania budowy nieruchomości?

Zasady, jakie stosuje się do umowy darowizny regulowane są w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.) (zwanej dalej „k.c.”). Konsekwencje podatkowe takiej czynności regulują przepisy ustawy z dnia 28 lipa 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2011 roku Nr 171, poz. 1016 z późn. zm.).W przypadku, kiedy podatnik zostaje obdarowany przez swoich rodziców działką budowlaną, ma prawo do jej sprzedaży i przeznaczenia uzyskanych z niej środków finansowych na budowę domu lub spłatę zaciągniętego kredytu hipotecznego.

Co się firmom bardziej opłaca? Darowizna czy sponsoring?

Prowadząc działalność gospodarczą podmioty zazwyczaj nastawione są na osiąganie wielu korzyści ekonomicznych. W przypadku, kiedy decydują się na przekazanie środków pieniężnych czy też przedmiotów majątkowych innemu podmiotowi, wówczas mają prawo odliczyć ich wartość od przychodu. Zatem, aby tego dokonać powinny spełnić szereg określonych warunków. Jednym z takich warunków jest to, że darowizna powinna być przeznaczona na ściśle określony cel charytatywny.

Nowelizacja ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej

Nowelizacja ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej przewiduje m.in. zmiany dotyczące podatku od świadczonych w UE usług telekomunikacyjnych. Podstawowym celem ustawy jest implementacja do polskich przepisów zmian w prawie unijnym. Chodzi m.in. o decyzję Rady Europejskiej z 2012 r., która postanowiła, że od 1 stycznia 2014 r. francuska wyspa Majotta będzie posiadała status tzw. regionu najbardziej oddalonego, zamiast statusu kraju i terytorium zamorskiego. Wyłączenie Majotty z terytorialnego zakresu stosowania dyrektyw dotyczących VAT zrodziło konieczność dostosowania przepisów prawa krajowego poszczególnych państw członkowskich, w tym także ustawy o podatku od towarów i usług”.

Spółka z o.o. – powołanie członka zarządu na czas nieokreślony

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (zwana dalej: „KSH”) nie wyklucza powoływania członków zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na czas nieokreślony. Kwestię dopuszczalności powołania członka zarządu na czas nieokreślony rozstrzygnął Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 21 lipca 2010 r. (sygn. akt III CZP 23/10). Zgodnie z w/w uchwałą, „jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, mandat członka zarządu wygasa w terminie przewidzianym w art. 202 § 1 k.s.h. także wtedy, gdy według uchwały wspólników powołanie nastąpiło na czas nieokreślony”.

Wcześniejsza emerytura - praca w szczególnych warunkach

Od 1.01.2013 r. obowiązują nowe wymogi co do wieku emerytalnego - w życie weszła bowiem ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Docelowo wiek ten wynosić będzie 67 lat, zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. Nadzieję na wcześniejszą emeryturę daje praca w warunkach szczególnych. Zgodnie z art. 184 ustawy emerytalnej w związku z art. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, ubezpieczonym urodzonym po dniu 31.12.1948 r. przysługuje prawo do wcześniejszej emerytury, po spełnieniu jednak szeregu wymogów....

Zmiany w prawie 1.01.2013 r.

Rok 2013 przynosi do polskiego systemu prawnego kilka istotnych zmian o których nie tylko nie można zapominać, co więcej należy je bezpośrednio śledzić i stosować – zgodnie z łacińską paremią ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi.

Odpowiedzialność członków Zarządu spółki za zgłaszanie fałszywych danych

Zgodnie z treścią art. 291 ksh „Jeżeli członkowie Zarządu umyślnie lub przez niedbalstwo podali fałszywe dane w oświadczeniu, o którym mowa w art. 167 § 1 pkt. 2 lub art. 262 § pkt. 3 odpowiadają wobec wierzycieli spółki solidarnie ze spółka przez trzy lata od dnia zarejestrowania spółki lub zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego.”

Służebność przesyłu - wynagrodzenie

W drodze nowelizacji Kodeksu cywilnego dokonanej ustawą z 2 lipca 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 116, poz. 731) z dniem 3 sierpnia 2008 r. został dodany - w księdze drugiej „Własność i inne prawa rzeczowe„, w dziale III „Służebności”, po rozdziale pierwszym dotyczącym służebności gruntowych i rozdziale drugim dotyczącym służebności osobistych - nowy rozdział III pod nazwą „Służebność przesyłu” (art. 3051-3054).

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.