KIRP
Język polski English language

Blog

Czy można dochodzić zaległych alimentów?

Mając na względzie art. 137 §1 k.r.o., należy pamiętać, iż  roszczenie o świadczenie alimentacyjne ulega przedawnieniu z upływem lat trzech. Przedawnienie rozpoczyna się od momentu wymagalności roszczenia. Jeżeli alimenty nie były płacone przez zobowiązanego, a posiadamy prawomocny wyrok, czy też ugodę zawartą przed sądem, możemy ich dochodzić za okres ostatnich trzech lat wstecz, licząc od dnia wszczęcia egzekucji. W związku z powyższym, przed upływem 3 lat  od uprawomocnienia się wyroku zasądzającego alimenty musimy złożyć do komornika wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Ponadto warto pamiętać, że wszczęcie egzekucji przerywa bieg 3 letniego okresu przedawnienia. Do czasu zakończenia postępowania egzekucyjnego, przedawnienie nie biegnie. Od powyższej zasady istnieje jeden wyjątek, wskazujący, iż 3 letni okres przedawnienia ulega zawieszeniu w sytuacji, gdy dzieci znajdują się pod władzą rodzicielską. A zatem przez cały czas trwania władzy rodzicielskiej bieg przedawnienia nie może się rozpocząć. Jeżeli alimenty przysługują małoletniemu dziecku od rodzica, który ma władze rodzicielską, to bieg przedawnienia nie rozpoczyna się do momentu osiągnięcia przez dziecko 18 lat. Analogicznie rozumując, przedawnienie będzie biegło tylko wtedy, gdy władza rodzicielska nie będzie przysługiwała obojgu rodzicom, np.: (władza ta została zawieszona, rodzice zostali pozbawieni władzy lub dziecko uzyskało pełnoletność, a także w przypadku, gdy władza nie przysługuje temu z rodziców, od którego dziecko będzie dochodzić alimentów. Zawieszenie nie powoduje, że 3-letni okres przedawnienia biegnie od nowa tylko od momentu kiedy termin  został zawieszony.

Czy można bieg przedawnienia przerwać, aby biegł on na nowo?

Zgodnie z art. 123 § 1 k.c. bieg przedawnienia przerywa się przez:

a) każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia (np. złożenie wniosku do komornika o wszczęcie egzekucji);

b) uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje (np. potwierdzenie zobowiązanego rodzica, z którego wynika, że ciąży na nim obowiązek płacenia alimentów);

c) wszczęcie mediacji.

Jak wygląda windykacja zaległych alimentów?

Wyrok sądu lub ugoda z klauzulą wykonalności stanowi podstawę do wszczęcia egzekucji. Należy pamiętać, że tytuł egzekucyjny zasądzający alimenty ma klauzulę wykonalności z urzędu. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego wymaga złożenia wniosku przez wierzyciela. Komornik może w tym celu zająć wynagrodzenie za pracę dłużnika, jego ruchomości, a także przeprowadzić licytację z nieruchomości wchodzącej w skład majątku zobowiązanego rodzica. Jeżeli egzekucja okaże się bezskuteczna, a dłużnik będzie uchylał się od płacenia alimentów, zawsze można zawiadomić organy ścigania o popełnionym przestępstwie niealimentacji. Kolejnym rozwiązaniem jest możliwość zgłoszenia się przez wierzyciela do Funduszu Alimentacyjnego. Wówczas wierzyciel może uzyskać 500zł miesięcznie, jeśli spełnia następujące przesłanki:

a) dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł;

b) dziecko jest małoletnie lub uczy się i nie skończyło 25 roku życia;

c) dziecko jest niepełnosprawne- bez względu na wiek.

W przypadku, wypłacenia przez Fundusz Alimentacyjny świadczenia, będzie on miał roszczenie zwrotne do dłużnika, który jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Roszczenie Funduszu Alimentacyjnego wobec dłużnika nie ulega nigdy przedawnieniu.

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.