KIRP
Język polski English language

Blog

Czym różni się rozwód od separacji?

Zupełny i trwały rozkład pożycia

Orzeczenie rozwodu przez sąd następuje, gdy między małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Przy zupełnym rozkładzie pożycia następuje utrata wszystkich łączących strony więzi, tj. uczuciowej, fizycznej i gospodarczej. Drugą przesłanką warunkującą orzeczenie rozwodu jest trwałość rozpadu pożycia małżeńskiego, oznacza to, że rozpad musi mieć charakter ostateczny i nieodwracalny. Jednak pomimo spełnienia obu przesłanek, sąd może nie orzec rozwodu, jeśli pojawi się choćby jedna z przeszkód rozwodowych. Będziemy do nich zaliczać:

Sąd zawsze bada, czy na skutek orzeczenia rozwodu nie ucierpi dobro wspólnych małoletnich dzieci. Czy nadal więzi łączące dzieci z rodzicami będą takie same, jak przed rozwodem. Czy rodzice w takim samym stopniu będą zaspokajali potrzeby dziecka, a orzeczenie rozwodu nie wpłynie na ich zmianę. Uniemożliwić orzeczenie rozwodu może także sprzeciw małżonka niewinnego, gdy rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny. Chyba, że małżonek niewinny wyrazi zgodę na rozwód albo gdy jego odmowa jest podyktowana tylko i wyłącznie chęcią zemsty za doznane krzywdy. Nadto rozwód nie będzie dopuszczalny, gdy jest sprzeczny z zasadami moralnymi, np. gdy po złożeniu pozwu okaże się, że małżonek pozwany jest ciężko chory. Wówczas sąd oddali powództwo.

Jeżeli dojdzie do orzeczenia rozwodu, jego skutki są nieodwracalne. Po jego uprawomocnieniu, małżonkowie mogą zawrzeć nowe małżeństwo oraz powrócić do nazwiska, którego używali przed zawarciem związku małżeńskiego.

W przypadku separacji nie jest wymagane, by rozkład pożycia był trwały, a jedynie sąd bada, czy doszło do zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, tj. ustania więzi fizycznej, gospodarczej i emocjonalnej. Separacja może być zniesiona na zgodny wniosek stron, ma zatem w przeciwieństwie do rozwodu ma charakter odwracalny. Jej orzeczenie nie powoduje rozwiązania małżeństwa, w każdej chwili małżonkowie mogą wrócić do siebie. W czasie trwania separacji nie można zawrzeć kolejnego małżeństwa.

Ustanie ustroju majątkowego

Niezależnie od tego, czy między małżonkami istniała wspólność, czy rozdzielność majątkowa, orzeczenie rozwodu, czy separacji powoduje, że ustaje małżeński ustrój majątkowy. Każda ze stron odpowiada samodzielnie za swoje zobowiązania. Jeżeli rozwiedziony małżonek nie ma zasądzonych alimentów, nie może domagać się pomocy finansowej od byłego współmałżonka. W przypadku separacji, małżonkowie są zobowiązani do wzajemnej pomocy. Sąd orzekający separację podobnie jak w wyroku rozwodowym reguluje zasady dotyczące kwestii sprawowania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron. Sąd ustala kontakty, a także zakres obowiązków dotyczący ponoszenia kosztów utrzymania dzieci przez każdego z rodziców.

Sąd orzekając separację może także ustalić sposób korzystania ze wspólnego mieszkania małżonków, a także dokonać podziału wspólnego majątku małżonków.

Kiedy sąd nie orzeknie separacji?

Postępowanie sądowe o separację, może toczyć się na skutek pozwu złożonego przez jednego z małżonków, bądź na zgodny wniosek obojga. Separacja może być orzeczona także, gdy żąda jej małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia. Sąd nie orzeknie separacji, jeżeli miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci stron albo zachodzą inne okoliczności, które są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Właściwość sądu w sprawie o rozwód i separację

Pozew o rozwód, czy separację należy wnieść do sądu okręgowego według właściwości ostatniego wspólnego zamieszkania małżonków, jeżeli choć jeden nadal tam mieszka. Opłata jest stała i wynosi 600 zł. Wyjątkiem jest tylko zgodny wniosek stron o separację, wówczas opłata wynosi 100 zł.

Pomoc adwokata w sprawie o rozwód i separację

Sprawa o rozwód, a także sprawa o separację, wymaga z uwagi na sformalizowany proces doświadczenia. Samodzielne uczestniczenie przez stronę i podejmowanie obrony w sprawie o rozwód, mimo przedstawionych racji, może zakończyć się przegraną. Adwokat od spraw rozwodowych, posiadający lata zdobytej praktyki zawodowej w sprawach rodzinnych, będzie bez zbędnych emocji potrafił doradzić, co dla strony jest ważne w sprawie i jakie działanie należy podjąć, by wygrać sprawę rozwodową. W obecnej procedurze zmian, musimy pamiętać, że strona wnosząca pozew o rozwód musi pod rygorem prekluzji dowodowej wskazać na wszystkie fakty i dowody pod rygorem ich pominięcia. Mylne zatem staje się przekonanie strony, że działając bez adwokata w sprawie o rozwód, czy separację, zostanie pouczona przez sędziego co ma zrobić, by wygrać proces. Zatem błąd popełniony przez stronę od samego początku będzie miał przełożenie na przegraną procesu, mimo, że istniały realne szanse na jego wygranie. Nadto należy pamiętać, że przy orzeczeniu rozwodu, czy separacji, sąd reguluje bardzo istotne kwestie dotyczące władzy rodzicielskiej, kontaktów, gdzie bardzo łatwo jest wpaść w pułapkę formalizmu. Brak profesjonalnego pełnomocnika - adwokata od spraw rodzinnych - spowoduje, że od strony będzie wymagana wiedza z zakresu prawa i podejmowanie stosownego działania. Sąd nie będzie podejmował decyzji za stronę, gdyż jest bezstronny. Nadto musimy mieć na uwadze, że nigdy nie przewidzimy co zrobi druga strona, czy nie zmieni stanowiska w sprawie i wówczas będziemy musieli działać. Samo sporządzenie pozwu jest dopiero początkowym etapem w sprawie.

Adwokat od rozwodów z naszej kancelarii prawnej udzieli Państwu profesjonalnej pomocy w każdej sprawie rodzinnej, począwszy od udzielenia porady prawnej, sporządzenia pozwu, czy innego pisma, aż po zastępstwo procesowe.

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.