KIRP
Język polski English language

Blog

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności - skazanie bez rozprawy art. 335 k.p.k.

Instytucja dobrowolnego poddania się karze została uregulowana w art. 335 k.p.k. i odnosi się do skazania bez przeprowadzenia rozprawy. Złożenie wniosku w trybie art. 335 k.p.k., jest możliwe na etapie postępowania przygotowawczego, przed organem ściągania, które ma na celu szybkie zakończenie postępowania przed sądem bez przeprowadzenia dowodów (zeznań świadków, opinii biegłych, dowodów z dokumentów itp.) i wymierzenia uzgodnionej z prokuratorem kary. Skorzystanie przez podejrzanego z art. 335 k.p.k. powoduje, że prokurator, zamiast złożyć akt oskarżenia do sądu, będzie występował z wnioskiem o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy. We wniosku o skazanie bez rozprawy znajduje się tzw. ,,porozumienie oskarżyciela publicznego i podejrzanego'' odnoszące się w swej treści do uzgodnionego wcześniej wymiaru i rodzaju kary, którą ma orzec sąd. Ustaleniami mogą być objęte także koszty postępowania karnego.

Wniosek o skazanie bez rozprawy - sprawy karne

Możliwość skorzystania z dobrowolnego poddania się odpowiedzialności karnej, będzie dopuszczalne, gdy zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki:

W świetle powyższego, fakt popełnienia przestępstwa musi być udowodniony oskarżonemu, np. sprawca, zostanie złapany na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa lub zostanie mu wykazane za pomocą zebranego w sprawie materiału dowodowego, że doszło do jego popełnienia i oskarżony ponosi za nie odpowiedzialność.

Kolejnym ograniczeniem warunkującym dopuszczalność złożenia wniosku o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności (art. 335k.p.k), jest popełnienie występku. Wniosek będzie dopuszczalny tylko wówczas, gdy został popełniony występek, a nie zbrodnia (przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 lub karą surowszą). Podejrzany o zbrodnie nie będzie mógł skorzystać z tej instytucji. Możliwość jej zastosowania obejmie jedynie wszystkie przestępstwa, których dolna granica ustawowego zagrożenia jest niższa niż 3lata.

Czy samo złożenie wniosku wystarczy, by skazać oskarżonego?

Wniosek złożony przez prokuratura w trybie art. 335 k.p.k. wraz z całym materiałem zebranym w sprawie (aktami), zostaje skierowany do sądu. Ostateczną decyzję, czy nastąpi skazanie bez rozprawy będzie podejmował sąd  na wyznaczonym posiedzeniu. Sąd ma trzy możliwości:

Sąd niezależnie od uzgodnień zawartych we wniosku, ma prawo według własnych ustaleń dokonać ingerencji i wprowadzić pewne zmiany, bądź uzależnić uwzględnienie wniosku od naprawienia szkody. Ponadto, dla przyjęcia wniosku jest konieczny brak sprzeciwu pokrzywdzonego.

Czy można cofnąć wniosek o skazanie bez rozprawy?

Oświadczenie o cofnięciu wniosku o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy jest możliwe. Należy to uczynić najpóźniej na posiedzeniu sądu wyznaczonym celem wydania wyroku skazującego. Wówczas oskarżony powinien stawić się na termin posiedzenia i oświadczyć, że cofa zgodę na wydanie wyroku skazującego na karę uzgodnioną z oskarżycielem publicznym.

Skazanie bez rozprawy - adwokat karny

Należy pamiętać, że każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego przeanalizowania. Oskarżony, czy podejrzany, decydując się na dobrowolne poddanie się karze, powinien zwrócić się o pomoc do obrońcy - adwokata. Podejmując samodzielnie taką decyzję może narazić się niepotrzebnie na niekorzystne dla siebie rozstrzygnięcie. Przy braku fachowej pomocy może okazać się, że błędnie został ustalony przez organy ścigania stan faktyczny, a tym samym zaproponowana oskarżonemu kara jest zbyt surowa.

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.