KIRP
Język polski English language

Blog

Jak uniknąć podatku od towarów i usług (VAT)?

Możliwość ze zwolnienia podmiotowego VAT:

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy podatku od towarów i usług (dalej: „VAT) podmioty, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła kwoty 150.000,00 PLN w poprzednim roku podatkowym mogą skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT. Zaznaczyć należy, że zwalnia się od podatku VAT jedynie sprzedaż dokonywaną przez podatników, natomiast do wartości sprzedaży nie wlicza się podatku VAT.

Podmioty gospodarcze, które rozpoczęły  swoją działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego także mają możliwość skorzystania z ww. zwolnienia. W tym przypadku należy brać pod uwagę przewidywaną wartość sprzedaży, która nie może przekroczyć kwoty 150.000,00 PLN (proporcjonalnie do czasu prowadzonej działalności w danym roku podatkowym).

Brak możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego VAT:

Ustawa o podatku od towarów i usług  zawiera także katalog przedsiębiorców, którzy nie mogą skorzystać ze zwolnienia z VAT. Nie ma przy tym znaczenia limit obrotów czy też fakt rozpoczęcia prowadzenia działalności . Stanowi o tym art. 113 ust. 13 ustawy o VAT.

Do takich podatników należy zaliczyć tych, którzy dokonują dostaw:

Zwolnienia z VAT nie stosuje się również do podatników świadczących usługi:

Przedsiębiorcy nieposiadający siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju także nie mogą skorzystać z ww. zwolnienia.

Przypadki utraty prawa do zwolnienia z VAT:

W przypadku wartości transakcji przekraczającej 150.000,00 PLN przedsiębiorca traci uprawnienie do skorzystania ze zwolnienia z VAT. Wówczas, taki podatnik ma obowiązek zgłosić utratę prawa do zwolnienia właściwemu urzędowi skarbowemu.

W tym miejscu podkreślenia wymaga, iż od stycznia 2014 r. opodatkowaniu podlega cała czynność, w następstwie której nastąpiło przekroczenie limitu (art. 113 ust. 5 ustawy o VAT).

Dla zobrazowania powyższej sytuacji:

Podatnik osiągnął obrót na poziomie 120.000,00 PLN. Później taki podatnik dokonał transakcji, która wynosiła 58.000,00 PLN. Do stycznia 2014 r. opodatkowaniu podlegałaby tylko nadwyżka ponad dozwolony limit, czyli 28.000,00 PLN. Po zmianie stanu prawnego opodatkowaniu podlega pełna kwota transakcji, która spowodowała przekroczenie limitu, czyli 58.000,00 PLN.

Możliwość rezygnacji ze zwolnienia podmiotowego

Zgodnie z art. 113 ust. 4 ustawy o VAT Podatnicy mogą zrezygnować ze zwolnienia przed przekroczeniem dozwolonego limitu, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, a w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności, którzy chcą zrezygnować ze zwolnienia od pierwszej wykonanej czynności - przed dniem wykonania tej czynności.

Podkreślenia wymaga, iż decyzja o rezygnacji ze zwolnienia jest decyzją długo trwającą. Otóż, przedsiębiorca, który zrezygnował ze zwolnienia, czy też to prawo utracił, może nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym zrezygnował z prawa do zwolnienia, czy też to prawo utracił, ponownie z takiego zwolnienia skorzystać.

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.