KIRP
Język polski English language

Blog

Jak wygląda przesłuchanie w sprawie podejrzanego?

Zgodnie z definicją zawartą w art. 71 k.p.k, podejrzany, to osoba, wobec której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów, bądź bez wydania takiego postanowienia, postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania.

Termin przesłuchania, wezwanie podejrzanego

Organ prowadzący czynności, wzywa podejrzanego na przesłuchanie poprzez zawiadomienie go korespondencyjnie za pośrednictwem poczty. O terminie planowanego przesłuchania wzywany powinien wiedzieć na co najmniej 7 dni wcześniej. Organ wzywający może również dokonać zawiadomienia w formie mailowej, telefonicznej, a także faksem, ale tylko w przypadkach niecierpiących zwłoki. Dokonując takiego zawiadomienia, również musi być ono dokonane z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, by wzywający mógł się przygotować. W przypadku, gdy wezwany nie będzie mógł stawić się na wskazany w zawiadomieniu termin, bądź będzie on zbyt krótki, należy zawiadomić wzywającego i ustalić inny, korzystny dla nas termin. Każdą nieobecność, np. spowodowaną chorobą można usprawiedliwić zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza sądowego. Zwolnienie lekarskie wydane przez innego lekarza niż lekarz sądowy, może nie zostać uznane za wystarczające. W przypadku niestawiennictwa w wyznaczonym terminie, bądź uznania go przez organ ścigania za nienależycie usprawiedliwiony, prokurator może nałożyć na wezwanego karę. Z nałożoną karą może być połączony obowiązek zatrzymania i przymusowego doprowadzenia.

Czynności przed przesłuchaniem podejrzanego

W pierwszej kolejności, należy ustalić tożsamość podejrzanego. Następnie zostaje odczytane podejrzanemu postanowienie o przedstawieniu zarzutów. Po zapoznaniu się z jego treścią, podejrzany potwierdza podpisem datę ogłoszenia. Prokurator jest zobowiązany, zgodnie z przepisami prawa, poinformować o prawie do żądania sporządzenia i doręczenia pisemnego uzasadnienia postanowienia o przedstawieniu zarzutów oraz końcowego zapoznania się z aktami sprawy. Następnie przesłuchujący pyta podejrzanego o jego dane, tzn. imię i nazwiska, imiona rodziców, pesel, datę i miejsce urodzenia, miejsce zameldowania, zamieszkania, wykształcenie, stan cywilny, liczbę dzieci i ich wiek, liczbę osób pozostających na utrzymaniu, źródło utrzymania, zawód wykonywany, wysokość zarobków, zajęcie i dochód współmałżonka, majątek, stosunek do służby wojskowej,  karalność, stan zdrowia, uzależnienia. W przypadku odmowy przez podejrzanego udzielenia odpowiedzi na w/w  pytania, co może on uczynić, za wyjątkiem podania swojego adresu, organy będą ustalać je samodzielnie. Organ ścigania po ustaleniu powyższych danych, pyta podejrzanego, czy zrozumiał treść zarzutu i czy przyznaje się do jego popełnienia. Po uzyskaniu odpowiedzi, zgodnie z przepisami prawa poucza podejrzanego o jego prawach i obowiązkach. Należą do nich prawo składania wyjaśnień, prawo odmowy ich składania oraz udzielania i odmowy udzielania odpowiedzi na zadawane pytania. Podejrzany ma prawo odmówić składania wyjaśnień, nie musi dowodzić swojej niewinności. Nie ma także obowiązku dostarczanie przeciwko sobie dowodów. Odmowa składania wyjaśnień, czy udzielenia odpowiedzi na zadane pytania nie może rodzić negatywnych konsekwencji.

Udział obrońcy w przesłuchaniu podejrzanego

Podejrzany ma prawo ustanowić obrońcę na każdym etapie postępowania. Jest to prawo zagwarantowane nie tylko przez przepisy prawa ale również przez konstytucję RP. Ustanawiając adwokata na etapie postępowania przygotowawczego, będzie on uczestniczył we wszystkich czynnościach podejmowanych w sprawie, a przede wszystkim weźmie udział w przesłuchaniu podejrzanego. Podejrzany ma prawo ustanowić nie więcej niż trzech obrońców. Niestawiennictwo obrońcy na czynności nie tamuje przesłuchania.

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.