KIRP
Język polski English language

Blog

Kiedy małżeństwo przestaje istnieć - prawomocność wyroku rozwodowego

W pierwszej kolejności warto wskazać, że każdy wyrok wydany w sprawie przed Sądem I instancji jest nieprawomocny, do czasu aż upłynie przewidziany prawem termin do wniesienia środka zaskarżenia. Zapadły w I instancji w sprawie o rozwód wyrok nie kończy postępowania w sprawie. Zatem strona niezadowolona z jego rozstrzygnięcia ma prawo wniesienia apelacji do Sądu II instancji. Jeżeli małżonek skorzystał z tego uprawnienia i zaskarżył wyrok Sądu I instancji w całości, wówczas jego małżeństwo nadal trwa i wywołuje wszystkie skutki prawem przewidziane. Nadal będzie obowiązywała małżeńska wspólność majątkowa. Z chwilą, gdy zapadnie ogłoszenie wyroku przed Sadem II instancji, dojdzie do uprawomocnienia się orzeczenia, a tym samym małżeństwo przestanie istnieć. Chyba, że Sąd odwoławczy uchyli zaskarżony wyrok i przekaże Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania. Wówczas rozprawa rozwodowa będzie toczyła się od początku.

Apelacja od wyroku rozwodowego

Sąd dokonując rozwiązania związku małżeńskiego rozstrzyga nie tylko o rozwiązaniu małżeństwa i winie w rozkładzie pożycia, lecz dokonuje rozstrzygnięcia także innych istotnych kwestii, które mogą dotyczyć:

Strona, która nie zgadza się z którymkolwiek z rozstrzygnięć zawartych w wyroku rozwodowym, np. dotyczącym ustalenia kontaktów, bądź zasądzenia alimentów, ma prawo zaskarżyć wyrok rozwodowy w części. tj. w zakresie, w którym się nie zgadza. Złożona przez stronę apelacja, co do części wyroku będzie wówczas dotyczyła rozpoznania przez sąd apelacyjny tylko tych kwestii, które zostały zaskarżone przez stronę, zaś w pozostałym zakresie wyrok stanie się prawomocny z upływem terminu, w którym można go zaskarżyć. W przypadku złożenia przez stronę apelacji, co do punktu odnoszącego się do rozwiązania związku małżeńskiego i winy którejkolwiek ze stron, wówczas zostaje zaskarżony cały wyrok i nie jest możliwe jego uprawomocnienie w pozostałych częściach wyroku, czyli, co do władzy rodzicielskiej, kontaktów czy alimentów. Sąd apelacyjny jeszcze raz będzie rozpoznawał wszystkie kwestie wyroku.

Termin do wniesienia apelacji

Sąd wydając wyrok w sprawie, zawsze ma obowiązek pouczyć strony o przysługujących środkach zaskarżenia i terminach do ich wniesienia. Strona, która jest niezadowolona z wyroku i wie, że będzie wnosiła apelację w sprawie o rozwód czy separację, musi dochować przewidzianych przez prawo terminów. Sporządzenie środka zaskarżenia z przekroczeniem terminu, będzie skutkować odrzuceniem apelacji. Pierwszym kluczowym elementem jest złożenie przez stronę wniosku o pisemne sporządzenie uzasadnienia wyroku. Należy to uczynić w terminie 7 dni od ogłoszenia orzeczenia. Sąd po sporządzeniu uzasadnienia wyroku, zazwyczaj czyni to w ciągu 30 dni, przesyła stronie, która złożyła wniosek, uzasadnienie. Od momentu doręczenia uzasadnienia wyroku, strona ma 14 dni na sporządzenie apelacji. Wyrok sądu stanie się prawomocny dopiero z chwilą upływu tych terminów. Pod warunkiem, że strona nie skorzysta z prawa wniesienia apelacji.

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.