KIRP
Język polski English language

Blog

Kilka uwag na temat sprawozdań finansowych

Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego:

Obowiązek ten spoczywa na spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkach komandytowo-akcyjnych i spółkach komandytowych.

Z kolei spółki jawne i partnerskie są zobowiązane do złożenia sprawozdania finansowego pod ściśle określonymi warunkami.

W myśl art. 2 ust. 2 ustawy o rachunkowości, jej przepisy stosuje się do spółek partnerskich oraz do spółek jawnych osób fizycznych, o ile ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej 1.200000 euro. Wówczas takie spółki mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, a co za tym idzie sporządzenia sprawozdania finansowego.

W odniesieniu do wspólników (będących osobami prawnymi) spółki jawnej, taka spółka zawsze prowadzi księgi rachunkowe.

Elementy sprawozdania finansowego na przykładzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

Sprawozdanie finansowe obejmuje trzy elementy:

Zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowości kierownik jednostki w spółce z ograniczoną odpowiedzialności jest zobowiązany sporządzić sprawozdanie finansowe.  

Z kolei obowiązkiem zarządu spółki z o.o. jest przygotowanie sprawozdania z działalności spółki. Wskazane powyżej sprawozdanie stanowi podsumowanie działalności w danym roku obrotowym, a jednocześnie jest uzupełnieniem informacji o spółce zawartych w sprawozdaniu finansowym.

Zgodnie z art. 64 ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości , w określonych przypadkach sprawozdanie finansowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  podlega badaniu biegłego rewidenta.

W przypadku istnienia w spółce Rady Nadzorczej czy też Komisji Rewizyjnej sprawozdanie finansowe podlega również ocenie tych organów.

Zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności zarządu dokonuje Zgromadzenie Wspólników na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, podejmując uchwałę bezwzględną większością głosów. Takie sprawozdanie finansowe powinno zostać okazane Wspólnikom co najmniej 15 dni przed ich zgromadzeniem. Na Zwyczajnym Zgromadzeniu, Wspólnicy podejmują uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz decyzję o podziale zysku lub pokryciu straty.

Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem zarządu oraz protokołem ze Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającym sprawozdanie należy złożyć w Krajowym Rejestrze Sądowym. Powyższe dokumenty stanowią załączniki do formularza KRS-Z30, który również należy złożyć w sądzie. Po złożeniu dokumentów i zatwierdzeniu ich przez sąd następuje wpis wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego. Spółka ponosi koszt opłaty do KRS w wysokości 40 zł, a także opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 100 zł.

Sprawozdanie finansowe spółka składa także do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki.

Opisywana procedura jest bardzo zbliżona również w innych spółkach. Jedyną widoczną zmianą jest zmiana organu odpowiedzialnego za sporządzenie sprawozdania finansowego czy też organu zatwierdzającego.

Dla przykładu w spółce jawnej będą to wszyscy wspólnicy, w spółce komandytowej – sprawozdanie finansowe mają obowiązek sporządzić komplementariusze uprawnieni do reprezentacji spółki, a zatwierdzić wszyscy wspólnicy.

Terminy:

Sprawozdanie finansowe przygotowuje osoba prowadząca księgi rachunkowe. Termin na jego sporządzenie wynosi trzy (3) miesiące licząc od dnia bilansowego, tj. od dnia zamknięcia roku obrotowego spółki. Należy pamiętać, iż Zwyczajnie Zgromadzenie Wspólników musi się odbyć w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego. Podmioty zobowiązane do sporządzenia sprawozdania składają dokumenty w Krajowym Rejestrze Sądowym w nieprzekraczalnym terminie 15 dni licząc od dnia odbycia Zgromadzenia Wspólników oraz w terminie 10 dni do Urzędu Skarbowego. 

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.