KIRP
Język polski English language

Blog

Miejsce zamieszkania dziecka po rozwodzie - ustalenie miejsca pobytu dziecka

Ustalenie miejsca pobytu dziecka zachodzi najczęściej w sytuacjach takich jak:

W myśl art. 26 § 1 k.c. miejscem zamieszkania dziecka, które pozostaje pod władzą rodzicielską jest co do zasady miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Natomiast, jeżeli rodzice dziecka na skutek rozwodu nie zamieszkują razem, a władza rodzicielska przysługuje im obojgu, wówczas miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa.

Jeżeli zaś dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

Z powyższego przepisu wprost wynika, iż dziecko może mieć tylko jedno miejsce zamieszkania, które jest tożsame z miejscem zamieszkania rodziców. A zatem miejscem zamieszkania małoletniego dziecka, zawsze będzie to miejsce, w którym zamieszkuje rodzic mający pełną władzę rodzicielską. Sąd w wyroku rozwodowym rozstrzyga o władzy rodzicielskiej, kontaktach oraz alimentach, wskazując w jakiej wysokości każdy z małżonków będzie zobowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd także, o ile będzie to zgodne z dobrem dziecka, może uwzględnić pisemne, zgodne porozumienie małżonków w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej oraz utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. W przypadku braku porozumienia co do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, sąd będzie rozstrzygał na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie, zawsze kierując się dobrem dziecka, nie zaś interesem rodziców. Sąd w wyroku rozwodowym, może powierzyć władzę rodzicielską obojgu rodzicom, może przyznać ją jednemu z nich, ograniczając tym samym władzę rodzicielską drugiemu do określonych uprawnień i obowiązków. Ponadto sąd może także pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej, bądź jednego z nich albo orzec o zawieszeniu władzy rodzicielskiej. Zasadniczy problem może pojawić się wówczas, gdy oboje rodzice mają pełnie władzy rodzicielskiej, jednak mieszkają osobno. W takim przypadku, miejscem pobytu dziecka jest miejsce zamieszkania rodzica, u którego dziecko przebywa stale. Jeżeli zaś dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

Ustalenie miejsca pobytu dziecka przez sąd opiekuńczy

W sytuacji, gdy brak jest porozumienia między rodzicami, co do istotnych kwestii, w tym przypadku, co do miejsca zamieszkania dziecka, wówczas będzie musiał rozstrzygnąć sporną kwestię Sąd. Wszczęcie postępowania wymaga złożenia wniosku do Sądu Rejonowego, właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu dziecka wraz z opłata sądową. Z uwagi, iż wniosek musi spełniać pewne wymogi formalne, warto jego treść skonsultować z adwokatem od spraw rodzinnych. Poradę, sporządzenie wniosku o ustalenie, że miejscem zamieszkania małoletniego jest miejsce zamieszkania rodzica, który pełni nad nim stałą pieczę oraz reprezentowanie w sprawie, można uzyskać w Kancelarii Prawnej VERBA-LEX działającej na terenie miasta Warszawy, Łodzi i Radomia.

Miejsce zamieszkania dziecka - ograniczenie władzy rodzicielskiej

Zaznaczyć należy, iż kolejny problem związany ze zmianą miejsca zamieszkania dziecka, może się pojawić przy powierzeniu wykonywania władzy rodzicielskiej przez sąd jednemu z rodziców i ograniczeniu władzy drugiego do określonych praw i obowiązków. Często rodzic nie wyraża zgody na taką zmianę. Bardzo ważną kwestią jest, by orzeczenie Sądu w szczegółowy sposób określało jakie prawa i obowiązki posiada rodzic, któremu została ograniczona władza rodzicielska. Jeśli z treści wyroku nie wynika wprost, że rodzic  ma  prawo do współdecydowania o zmianie miejsca zamieszkania dziecka, wówczas rodzic, któremu została powierzona władza rodzicielska, może decydować o tej kwestii samodzielnie. Dlatego bardzo istotnym jest, by w sposób jak najbardziej precyzyjny strony uregulowały najistotniejsze kwestie dotyczące opieki nad dzieckiem. Sąd opiekuńczy może zgodnie z wnioskiem o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka wydać stosowne postanowienie. Orzeczenie Sądu zawsze zastępuje zgodę rodzica.

Opieka naprzemienna - miejsce zamieszkania

W kontekście orzekania przez sąd o miejscu zamieszkania dzieci, pewne wątpliwości budzi rodzaj opieki naprzemiennej. Rodzice coraz częściej korzystają z tego typu rozwiązania, przejmując obowiązki na zmianę.  (tydzień u jednego, tydzień u drugiego). Pozostaje sobie zadać pytanie, czy dziecko będzie miało wtedy dwa miejsca zamieszkania? W myśl art. 28 k.c. dziecko w tym wypadku nie będzie miało dwóch miejsc zamieszkania, sąd orzeknie o jednym miejscu zamieszkania.

Sprawy związane z rozwodem, ustaleniem kontaktów, władzą rodzicielską, czy rozstrzygnięciem dotyczącym istotnych spraw dziecka, zawsze bywają pełne emocji i zmiany decyzji. Często dochodzi też do zmiany okoliczności faktycznych, gdzie rodzic występuje o zmianę postanowienia wydanego w sprawie. Brak poprowadzenia sprawy od początku przez doświadczonego adwokata od rozwodów, może skutkować poważnymi konsekwencjami na przyszłość. Z uwagi na stopień zawiłości spraw dotyczących dzieci koniecznym staje się skorzystanie z usług profesjonalisty - adwokata od spraw rodzinnych. Kancelaria Prawna VERBA-LEX oferuje pomoc w każdej sprawy rodzinnej.

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.