KIRP
Język polski English language

Blog

Od czego zależy wysokość alimentów?

Wysokość alimentów na dziecko wyznaczają z jednej strony jego usprawiedliwione potrzeby, zaś z drugiej możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego rodzica.

Przedmiotem ustaleń sądu w sprawie o zasądzenie alimentów będą rzeczywiste koszty utrzymania dziecka (dzieci) takie jak: wyżywienie, ubranie, środki czystości, koszty leczenia, rehabilitacji, koszty utrzymania mieszkania, w tym również koszty wynajęcia mieszkania, poniesione koszty wypoczynku dziecka (ferii, wakacji, wycieczek szkolnych), dodatkowych zajęć edukacyjnych (język angielski), zajęć rekreacyjnych (basen, kino, teatr).

W drugiej kolejności sąd będzie brał pod uwagę możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego rodzica. Przez możliwości zarobkowe należy rozumieć, ile mógłby zarabiać  zobowiązany do alimentów rodzic, a nie ile faktycznie zarabia. Nie ma znaczenia dla sądu fakt, iż zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych jest osoba bezrobotną, gdyż np. zrzekł się zatrudnienia albo celowo zmienił pracę na mniej płatną, czy też zrzekł się prawa majątkowego albo go utracił. Ustalając zakres obowiązku alimentacyjnego pozwanego rodzica, sąd będzie kierował się przede wszystkim wyznacznikiem, ile zobowiązany mógłby zarobić, zgodnie z posiadanym wykształceniem, doświadczeniem zawodowym, stanem zdrowia oraz wiekiem.

Dokonując natomiast analizy pojęcia "możliwości majątkowe", należy przez nie rozumieć, posiadany przez zobowiązanego majątek. Zgodnie z utrwaloną w orzecznictwie zasadą, dzieci mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami. A zatem rodzic powinien podzielić się z dzieckiem tym co posiada, nawet jeśli miałoby się to wiązać z dużym uszczupleniem jego majątku.

Analizując powyższe, należy wskazać, iż każda sprawa o dochodzenie alimentów jest indywidualna. Sąd zawsze będzie miał na uwadze całokształt materiału dowodowego, w tym również wysokość ponoszonych środków pieniężnych, jakie przeznacza na swoje utrzymanie zobowiązany do alimentów rodzic (wyżywienie, mieszkanie, środki czystości itp.) Zasądzane przez sądy kwoty tytułem alimentów mogą oscylować w granicach  od 300,00 zł do 1.200,00 zł, a nawet 2000,00 zł.

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.