KIRP
Język polski English language

Blog

Przetwarzanie danych osobowych w myśl postanowień RODO

Zgodnie z art. 6 RODO  przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem wyłącznie wówczas, gdy co najmniej jeden z poniżej przedstawionych warunków jest spełniony:

 1. osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych;
 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi danych;
 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią, poza przypadkami, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osobą, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Ważne:

Warunek wskazany w lit. f powyżej nie ma zastosowania do przetwarzania, którego dokonują organy publiczne w ramach realizacji swoich zadań.

Podkreślenia wymaga, iż podstawa przetwarzania danych musi być zgodna z prawem Unii Europejskiej lub krajowym prawem państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator danych. Nadto cel przetwarzania danych musi być określony w tej podstawie prawnej lub musi być ono niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi danych.

Podstawa prawna może zawierać przepisy szczegółowe dostosowujące zastosowanie przepisów RODO, tj.:

 1. ogólne warunki zgodności z prawem przetwarzania danych przez Administratora danych;
 2. rodzaj danych podlegających przetwarzaniu;
 3. osoby, których dane dotyczą;
 4. podmioty, którym można ujawnić dane osobowe;
 5. cele, w których można je ujawnić;
 6. ograniczenia celu;
 7. okresy przechowywania;
 8. operacje i procedury przetwarzania, w tym środki zapewniające zgodność z prawem i rzetelność przetwarzania.

Zaznaczenia wymaga, iż każdy przedsiębiorca przetwarzający dane będzie zobowiązany stosować nowe warunki ich przetwarzania wskazane w tych szczegółowych regulacjach, w tym odnoszących się do zgody osoby, której dane dotyczą.

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.