KIRP
Język polski English language

Blog

Skarga do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – kro po kroku

Jak prawidłowo napisać skargę?

Z reguły GIODO pomija anonimowe donosy. Pisanie maili tez odpada. Skarga powinna odpowiadać pismom, jakie składa się do innych organów władzy publicznej, przede wszystkim musi być sporządzone w formie pisemnej. Nadto powinno zawierać takie dane jak:

  1. imię, nazwisko oraz adres do korespondencji skarżącego,
  2. przedstawienie stanu faktycznego oraz żądanie,
  3. podpis skarżącego.

Kiedy skarga do GIODO zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia:

  1. anonimowość skargi,
  2. brak podpisu skarżącego,
  3. brak uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 10 złotych.

Wniesienie skargi do GIODO spowoduje przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. Następstwem uznania skargi za zasadną jest wydanie przez GIODO decyzji administracyjnej nakazującej podmiotowi, który dopuścił się naruszenia danych osobowych, doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem. GIODO może wówczas skierować zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do właściwych organów ścigania. 

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.