KIRP
Język polski English language

Blog

Środki ochrony prawnej i odpowiedzialność prawna wg przepisów RODO

Po pierwsze, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego daje każdej osobie, której dane dotyczą, możliwość wniesienia skargi do jednego Organu nadzorczego, zwłaszcza w państwie członkowskim, w którym znajduje się miejsce jej zwykłego pobytu, miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących nie jest zgodne z przepisami RODO. Po otrzymaniu skargi, Organ nadzorczy informuje skarżącego o postępach i efektach rozstrzygania skargi. Nadto poucza taką osobę o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej.

Po drugie, RODO umożliwia każdej osobie fizycznej i prawnej wniesienie sądowego środka ochrony prawnej przeciwko prawnie wiążącej decyzji Organu nadzorczego jej dotyczącej. Powyższe uprawnienie przysługuje w sytuacji, gdy właściwy Organ nadzorczy nie rozpatrzył skargi lub nie poinformował osobę, której dane dotyczą, w terminie trzech miesięcy o postępach lub efektach rozpatrywania wniesionej skargi. Takie postępowanie wszczyna się przed sądem państwa członkowskiego, w którym Organ nadzorczy ma siedzibę.

Po trzecie, RODO daje każdej osobie, której dane dotyczą, uprawnienie do skorzystania z pomocy organu, organizacji lub zrzeszenia, mających charakter niezarobkowy i które wśród swoich statutowych celów gwarantują ochronę praw i wolności osób, których dane dotyczą, w związku z ochroną ich danych osobowych. Wskazane powyżej organy mają prawo do wniesienia skargi w imieniu takich osób oraz do skorzystania z praw zagwarantowanych w RODO.

Po czwarte, RODO przewiduje procedurę zawieszenia postępowania. Otóż, jeżeli przed sądem w innym państwie członkowskim toczy się postępowanie w tej samej sprawie w odniesieniu do przetwarzania przez tego samego Administratora lub ten sam podmiot przetwarzający, każdy właściwy sąd, inny niż sąd, przed którym jako pierwszym wszczęto postępowanie, może zawiesić swoje postępowanie.

Po piąte, RODO, w odróżnieniu od obecnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.), wprowadza prawo do odszkodowania dla osoby, której dane dotyczą. Na gruncie nowych przepisów, każda osoba, która poniosła szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku przetwarzania niezgodnego z RODO, ma prawo domagać się od Administratora lub podmiotu przetwarzającego odszkodowanie za poniesioną szkodę. RODO nakłada na Administratora odpowiedzialność za szkody spowodowane niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych. Z kolei podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przetwarzaniem tylko wówczas, gdy nie dopełnił warunków, które RODO nakłada bezpośrednio na podmiot przetwarzający, czy też gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom. Oczywiście, wykazanie braku winy w zaistnieniu zdarzenia, w następstwie którego doszło do szkody, zwalnia Administratora i podmiot przetwarzający z odpowiedzialności.

Podkreślenia wymaga, iż w przypadku wyrządzenia szkody nieprawidłowym przetwarzaniem danych przez więcej niż jednego Administratora lub podmiot przetwarzający, to ponoszą one odpowiedzialność solidarną.

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.