KIRP
Język polski English language

Blog

Zabezpieczenie alimentów - kiedy wnioskować?

Stosownie do treści art. 730 §1 k.p.c, w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd można żądać  udzielenia zabezpieczenia roszczenia. Doświadczenie życiowe uczy, że sprawa o rozwód, czy też sprawa o zasądzenie alimentów może trwać bardzo długo, a rodzic musi ponosić bieżące koszty związane z utrzymaniem dziecka. Dlatego też ustawodawca przewidział możliwość dochodzenia zabezpieczenia alimentów na czas trwania procesu. Udzielenie zabezpieczenia przez sąd, zobowiąże rodzica lub współmałżonka do wcześniejszej zapłaty określonej sumy, jednorazowo lub okresowo.

Należy również pamiętać, ze sąd z urzędu nadaje wydanemu postanowieniu o zabezpieczeniu alimentów klauzule wykonalności i w razie celowego uchylenia się od ich płacenia przez zobowiązanego rodzica można wszcząć egzekucję komorniczą.

Wnioskując o zabezpieczenie alimentów, w myśl art. 753 § 1 k.p.c, należy jedynie uprawdopodobnić istnienie roszczenia. Nie jest wymagane uprawdopodobnienie interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia. Zatem strona wnioskująca musi jedynie uzasadnić zgłoszone twierdzenia o istnieniu roszczenia, które ma być zabezpieczone w sposób dający przekonanie o ich prawdopodobieństwie.

Sąd rozpoznaje wniosek o zabezpieczenie w jego granicach, biorąc za podstawę orzeczenia materiał zebrany w sprawie. Podkreślić należy, że orzeczenie sądu w przedmiocie zabezpieczenia ma charakter tymczasowy, rozstrzyga ono bowiem o obowiązku pozwanego jedynie na czas procesu. Zasądzona kwota tytułem zabezpieczenia roszczenia alimentacyjnego może ulec zmianie, (np. zwiększeniu), gdy w toku procesu strony udowodnią, że potrzeby uprawnionego do alimentów oraz sytuacja materialna zobowiązanego i jego możliwości zarobkowe są inne, niż to wynika z wstępnych ustaleń sądu.

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia należy złożyć wraz z pozwem bądź oddzielnie w trakcie trwania postępowania, a można to uczynić również przed wytoczeniem powództwa.

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.