KIRP
Język polski English language

Blog

Zadania Inspektora Ochrony Danych (IOD)

RODO wprowadziło nową instytucję Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z dniem 25 maja 2018 roku wyżej wymieniona instytucja zastąpiła dotychczasową instytucję Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI).

Zgodnie z art. 29 ust. 1 RODO do zadań Inspektora Ochrony Danych należy:

1. informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach informacyjnych,

2. monitorowanie przestrzegania postanowień RODO oraz innych przepisów prawa przez:

3. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO (należy podkreślić, iż przeprowadzanie oceny skutków dla ochrony danych spoczywa na administratorze – Inspektor Ochrony Danych jedynie doradza w tym procesie)*,

4. współpraca z organem nadzorczym,

5. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

*W odniesieniu wskazanego powyżej pkt 3 Grupa Robocza Art. 29 w swoich wytycznych zaleca administratorowi konsultowanie z Inspektorem Ochrony Danych m.in. następujących kwestii:

Poza wymienionymi powyżej zadaniami, IOD może przyjąć także inne zadania, o ile nie będą w konflikcie z charakterem jego pracy. Takim przykładem może być prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych.

Na uwagę zasługuje również ust. 2 art. 39 RODO, który stanowi, iż: „Inspektor ochrony danych wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania”.

Powyższy zapis należy rozumieć w ten sposób, iż pełnienie funkcji przez Inspektora Ochrony Danych opiera się na zasadzie ryzyka, czyli IOD jest zobowiązany sprawdzać, gdzie jego zaangażowanie jest potrzebne bardziej, a gdzie mniej, bo wszystkim naraz nie uda mu się zająć.

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.