KIRP
Język polski English language

Blog

Zmiany w prawie 1.01.2013 r.

Z dniem 1.01.2013 r. doszło przede wszystkim do istotnych zmian w właściwości sadów powszechnych istniejących na terenie kraju – niektóre sądy zostały zlikwidowane inne jedynie zmieniły zakres swej właściwości czy siedziby. Minister Sprawiedliwości Rozporządzeniem z dnia 25.10.2012 r. które weszło w życie z dniem 1.01.2013 r. ustalił nowe siedziby sądów apelacyjnych, okręgowych i sądów rejonowych. Zmiany w tym zakresie dotyczą m.inn. Sądu Apelacyjnego w Białymstoku który od 1.01.2013 r. będzie właściwy w sprawach rozstrzyganych przez Sąd Okręgowy w Ostrołęce. Podobnie Sąd Apelacyjny w Gdańsku poszerzy zakres swej właściwości o możliwość rozpoznawania apelacji od wyroków wydanych przez Sąd Okręgowy w Koszalinie.

Od 1.01.2013 r. zniknęło również 79 sądów rejonowych w całym kraju. Szczegółowy wykaz sądów które zostały zniesione zawiera Rozporządzenie z dnia 5 października 2012 r. w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych. Najwięcej, bo aż dziewięć sądów rejonowych, zniknie z mapy właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Od 1.01.2013 r. istotne zmiany zostały wprowadzone w zasadach obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania kredytu konsumenckiego. Jest to efektem zmian w ustawie o kredycie konsumenckim oraz ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Z początkiem roku zmianie uległy również wysokości opłat za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w toku postępowania - inne niż wymienione w ust. 1 par. 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia.Opłaty te będą stałe i wynosić będą 500 zł. To nie koniec zmian w tym zakresie, na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców z dniem 1 stycznia 2013 r. został zniesiony Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”. Ustawa jednocześnie nałożyła obowiązek ogłaszania m.in. sprawozdań finansowych określonych w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.