KIRP
Język polski English language

Blog

Zmiany w prawie 19.10.2014 r. - nowelizacja prawa zamówień publicznych

Nowelizacja eliminuje także przepis określający warunki prowadzenia postępowań w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki w przypadku zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym.

Poprzez nowelizację prawa zamówień publicznych wprowadzono regulację określającą zasady udzielenia zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym, o wartości mniejszej niż tzw. progi unijne - określono podstawowe zasady takiego postępowania, a także procedurę publikacji ogłoszeń o takich zamówieniach oraz informacji o udzieleniu zamówienia.

Nowym przepisem jest regulacja nakazująca wykonawcy wykazanie, że określone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli chce zastrzec ich ujawnienie.

Nadto zrezygnowano z dwóch przesłanek wykluczenia wykonawców - dotyczy to wykluczenia następujących wykonawców:

1)      którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, zobowiązanych do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w ciągu trzech lat przed wszczęciem postępowania,

2)      z którymi dany zamawiający rozwiązał umowę w sprawie zamówienia publicznego, którym wypowiedział taką umowę albo od umowy z którymi odstąpił, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie, wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie trzech lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy.

W miejsce uchylonych przesłanek wykluczenia wykonawcy wprowadzono nową - zamawiający będzie mógł wykluczyć z postępowania wykonawcę, który w okresie trzech lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie. Wykluczenie z tego powodu będzie możliwe tylko wtedy, gdy zamawiający przewidzi taką możliwość w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający będzie musiał wykazać za naruszenie przez wykonawcę obowiązków zawodowych. Wykluczenie nie będzie możliwe, jeżeli wykonawca udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. Analogicznej zmiany dokonano w odniesieniu do przepisów o zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Akt wprowadza też solidarną odpowiedzialność podmiotu, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów (wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego, finansowego i ekonomicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia) z wykonawcą, za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia zasobów, chyba że podmiot ten nie ponosi winy za nieudostępnienie zasobów.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2014 poz. 1232) weszła w życie 19 października 2014 r.

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.