KIRP
Język polski English language

Specjalizacje

Prawo zamówień publicznych

Czym są zamówienia publiczne?

Definicja tego pojęcia mieści się w ustawie z dnia 24 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (skrót: P.z.p.). W myśl tego dokumentu zamówienia publiczne są to umowy odpłatne, które zostają zawarte między Zamawiającym a Wykonawcą, a ich przedmiotem są usługi, dostawy bądź roboty budowlane. Należy przy tym mieć na uwadze, iż:


Kogo obowiązują przepisy o zamówieniach publicznych?

W szczególności regulacje P.z.p. dotyczą jednostek z sektora finansów publicznych (w rozumieniu przepisów o finansach publicznych), państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz podmiotów, z którymi została zawarta umowa koncesji na roboty budowlane w oparciu o ustawę o koncesji na roboty budowlane bądź usługi, w obszarze w jakim udzielają one zamówienia w celu jego realizacji. Nie wszystkie jednak zamówienia publiczne podlegają regulacjom P.z.p. Wyłączone z jej obowiązywania są między innymi zamówienia:


W jaki sposób udzielane są zamówienia publiczne?

Mogą być udzielane w jednym z ośmiu trybów, a mianowicie:

Postępowanie regulowane przepisami P.z.p.ma charakter jawny. Powinno być przygotowane i realizowane tak, aby zapewnić równe traktowanie Wykonawców, bezstronność i obiektywizm, uczciwą konkurencję. Przy sporządzaniu i prowadzeniu postępowania stosuje się formę pisemną.


Jakie działania podejmuje Kancelaria VERBA-LEX w zakresie P.z.p.?

Radcowie prawni udzielają wsparcia Klientom z różnych branż, objętych obowiązkiem zastosowania przepisów Prawa zamówień publicznych. Kancelaria oferuje:

Nasza kancelaria udziela wsparcia także w szczególnej formie zamówień publicznych, jaką są koncesje na roboty budowlane lub usługi, stanowiących formę szeroko rozumianego partnerstwa publiczno-prywatnego. W stosunku do koncesji obowiązuje odmienny tryb niż te przewidziane w P.z.p. Ponadto koncesje zawierają regulacje o maksymalnym czasie jej trwania, zaś środkiem ochrony prawa może być – w przypadku uczestników postępowania o koncesję – skarga do sądu administracyjnego.

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.