KIRP
Język polski English language

Specjalizacje

Rozwód i separacja

Adwokaci i radcowie prawni Kancelarii Prawnej VERBA-LEX posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw o rozwód oraz orzekania separacji, czego efektem jest niesienie realnej pomocy osobom tego potrzebującym. Do każdej sprawy podchodzimy odpowiedzialnie i indywidualnie. Nie boimy się spraw trudnych, wymagających dużego zaangażowania oraz rozeznania w problematyce postępowań rozwodowych.

Prawnik rozwodowy i adwokat – sprawy rozwodowe w Łodzi, Radomiu, Warszawie

Kancelaria Prawna VERBA-LEX oferuje doradztwo i reprezentację:

1. W sprawach o rozwód:

2. W sprawach o separację:

Mając na uwadze bardzo trudny pod kątem emocjonalnym i psychicznym charakter tego rodzaju spraw, nasz prawnik od rozwodów zapewni dyskrecję oraz działanie zgodne z obowiązującym każdego adwokata czy radcę prawnego etosem zawodowym i tajemnicą zawodową. Zapewniamy, że w sprawach o rozwód, czy o separację, uzyskane od naszych Klientów informacje nie zostaną ujawnione poza salą rozpraw, zarówno w trakcie współpracy, jak i po jej wygaśnięciu.

Nasz adwokat od rozwodów udziela porad prawnych w formie ustnej i pisemnej. Istnieje także możliwość umówienia spotkania i konsultacji, podczas której przedstawione zostają wstępnie możliwe rozwiązania dla danej sytuacji. Ponadto kancelaria, korzystając z kompetencji, jakie przysługują adwokatom i radcom prawnym może zaoferować przygotowanie dokumentacji, sporządzenie opinii oraz reprezentowanie przed sądami i organami administracyjnymi. Udzielamy również pomocy w czynnościach prawnych, związanych z ustaniem małżeństwa, jak: podział majątku, władza rodzicielska, alimenty, itp.

Prowadzimy sprawy rozwodowe na terenie całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Warszawy, Łodzi i Radomia, z uwagi na lokalizację naszych biur. Na każdym etapie nasza kancelaria podejmie się prowadzenia sprawy o rozwód.

Rozwód – adwokat w Warszawie, Łodzi i Radomiu

Czy warto skorzystać z pomocy prawnika w sprawie o rozwód?

Każda sprawa ma inny charakter i wymaga indywidualnej oceny z uwagi na stopień swojej zawiłości. Porada prawna udzielona przez profesjonalistę - adwokata, który specjalizuje się w tematyce związanej z rozwodem, pozwoli wyjaśnić wszelkie trudności trapiące Klienta i szybko rozwiązać jego problem. Prawnik po ustaleniu ze swoim Klientem warunków rozwodu, zawsze podejmie się w jego imieniu negocjacji ze stroną przeciwną, które często pozwolą na szybsze i łatwiejsze zakończenie sprawy o rozwód. Zakładając sprawę rozwodową czeka nas sporządzenie pozwu oraz  przygotowanie stosownych dokumentów, które będziemy musieli załączyć do sądu. Warto pamiętać, że prawidłowe sporządzenie pozwu i dalszych pism procesowych oraz załączenie odpowiednich dokumentów, ma kluczowe znaczenia dla pomyślnego zakończenia sprawy. Rozprawa rozwodowa bardzo często jest typową „walką”, gdzie każda ze stron pragnie wykazać swoje racje wszelkimi środkami dowodowymi. Dlatego bardzo ważne jest, aby przygotować się starannie do każdej rozprawy. Reprezentacja Klienta w sądzie przez prawnika, pozwoli skutecznie odeprzeć wnioski i twierdzenia strony przeciwnej, a także przygotować się na każdą ewentualność, jaka może nas czekać od drugiej strony procesu. Ponadto doświadczenie zawodowe pokazuje, iż strony bardzo często nie potrafią dojść do porozumienia w innych ważnych kwestiach związanych z rozwodem, a zwłaszcza dotyczących ustalenia kontaktów z dzieckiem, wysokości alimentów, czy sposobu korzystania z mieszkania, które wspólnie zajmowali z małżonkiem. Adwokat od rozwodów nie tylko obiektywnie spojrzy na całokształt okoliczności w danej sprawie i wypracuje korzystne dla strony rozwiązanie, ale także wytłumaczy, jak zastosować obowiązujące przepisy w sprawie, które to w efekcie pozwolą na wypracowanie odpowiedniej strategii procesowej.

Jak należy przygotować się do sprawy rozwodowej?

Etapy rozwodu:

- pozew rozwodowy - pierwszy, kluczowy element, który inicjuje całe postępowanie rozwodowe. Pozew w swojej treści musi zawierać żądanie rozwiązania związku małżeńskiego przez rozwód oraz powołanie wszystkich twierdzeń i dowodów. Nadto musi spełniać pewne wymogi formalne, zawierać datę i miejsce sporządzenia pozwu, właściwe oznaczenie sądu, do którego jest kierowany oraz wskazanie stron (powód, pozwany) wraz z ich danymi (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania), a także opłatę sądową w wysokości 600 zł.

W pozwie możemy domagać się rozwiązania związku małżeńskiego z orzeczeniem o winie lub bez orzeczenia winy, ustalenia alimentów na dziecko, określenia zasad korzystania ze wspólnego mienia, rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej, czy podziału majątku wspólnego. Niezbędnym elementem służącym poparciu naszych twierdzeń są dowody, które musimy wskazać i załączyć do pozwu rozwodowego. Nie każdy dowód będzie zasadny i potrzebny. Dlatego tak ważna jest, zwłaszcza w sprawach rozwodowych konsultacja z doświadczonym adwokatem od rozwodów, który doradzi, co dla Nas jest korzystne. Nadto należy pamiętać, że w świetle obowiązujących przepisów, wnosząc pozew do sądu, należy załączyć wszystkie dowody (dokumenty, wykazy rozmów telefonicznych, fotografie itp.), gdyż ich powołanie w późniejszym terminie będzie się wiązało z pominięciem. Sąd nie uwzględni spóźnionych twierdzeń i dowód, które strona mogła wcześniej powołać.

Ustalając z prawnikiem naszej kancelarii warunki rozwodu, wspólnie omówimy strategie procesową, określimy w sposób precyzyjny przesłanki rozwodu, skompletujemy wszystkie dokumenty niezbędne do prowadzenia sprawy: (akt małżeństwa, akty urodzenia dzieci), oraz inne dowody służące poparciu Naszych twierdzeń. Ponadto nasza kancelaria doradzi Państwu, jakich świadków powołać w sprawie o rozwód, sformułujemy odpowiednio żądania dotyczące kwestii opieki nad dziećmi, a także wysokości alimentów, oraz ustalimy oczekiwania dotyczące podziału majątku wspólnego. Wystąpimy także z wnioskiem do sądu o zabezpieczenie kontaktów z dziećmi oraz zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych, które należy złożyć w odpowiednim momencie.

- czas trwania rozwodu - sprawa rozwodowa może zakończyć się na pierwszym posiedzeniu sądu, a może trwać miesiącami, a nawet latami. Jeżeli pomiędzy małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia i są oni zgodni w kwestii winy, co do orzeczenia rozwodu i wspólnej opieki nad dzieckiem oraz w pozostałych kwestiach nie czynią sobie wzajemnych utrudnień, rozwód może zapaść na pierwszej rozprawie. W pozostałych przypadkach, gdy  małżonkowie chcą ustalenia winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego, a także nie potrafią dojść do porozumienia w kwestii kontaktów z dzieckiem, rozwód będzie się przeciągał. Często zdarza się, że strony w trakcie sprawy rozwodowej, bądź przy wnoszeniu pozwu, występują z wnioskami o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem, czy roszczeń o alimenty. Złożenie powyższych wniosków niewątpliwie prowadzi do przedłużenia postępowania.

Rozwód z wyłącznej winy jednego małżonka:

W świetle obowiązujących przepisów, małżonek, który nie przyczynił się do rozpadu małżeństwa może żądać ustalenia w wyroku winy drugiego małżonka. Uznanie winy, będzie wiązało się z zasądzeniem od małżonka winnego obowiązku alimentacyjnego. Postępowanie rozwodowe z ustaleniem winy będzie sprowadzało się do wnikliwej analizy przez sąd szczegółów z życia małżonków. Postępowanie dowodowe będzie wiązało się z przesłuchaniem świadków jednej i drugiej strony. Niejednokrotnie zdarza się tak, że sąd wydaje wyrok z ustaleniem wspólnej winy małżonków. Małżonek, który tylko w nieznacznym stopniu przyczynił się do rozpadu małżeństwa, może być uznany za współwinnego.

- koszty rozwodu - ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych stanowi, iż opłata za wniesienie pozwu w sprawie o rozwód jest stała i wynosi 600 zł. W przypadku uzyskania orzeczenia rozwodu bez winny, sąd zwróci powodowi połowę tych kosztów, czyli 300 zł. Koszty wzrosną, jeśli w pozwie będziemy domagać się zgodnego podziału majątku, gdyż tylko ta forma może być rozpoznana w jednym postępowaniu i wówczas dodatkowo należy uiścić opłatę w wysokości 300 zł. Brak ugodowego podziału majątku wymaga założenia odrębnej sprawy, a ta z kolei wiąże się ze znacznie większymi kosztami. Opłaty mogą zostać powiększone także o koszty sporządzenia opinii biegłych. Pozostałe koszty to koszty prowadzenia sprawy przez adwokata, z którymi musi się liczyć strona ustanawiająca pełnomocnika w sprawie. Kosztami procesu obciążony jest przegrany w sprawie. Z uwagi na trudną sytuację materialną, możemy domagać się zwolnienia z opłaty.

- zakończenie sprawy- wyrok - rozprawa rozwodowa kończy się wydaniem wyroku. Sąd zawsze podaje ustne motywy, którymi się kierował wydając rozstrzygnięcie w sprawie. Poza samym orzeczeniem rozwodu, sąd rozstrzyga także inne kwestie: alimenty na dzieci, małżonka, kwestie związane z władzą rodzicielską, z ustaleniem kontaktów. Strona, która nie zgadza się z wyrokiem sądu, ma prawo odwołania się. W tym celu musi w ciągu tygodnia złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku, który zgodnie z obowiązującymi przepisami wymaga uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 100 zł, a następnie złożyć w ciągu 2 tygodni apelację do sądu wyższej instancji. 

- udział w postępowaniu mediacyjnym i sądowym - strony na każdym etapie trwania sprawy rozwodowej, mogą skierować ją do mediacji i wybrać wspólnie osobę mediatora. Adwokat ma prawo uczestniczenia w postępowaniu mediacyjnym. Jego rola sprowadza się do pomocy stronie w uzgodnieniu warunków ugody, dotyczącej winy w rozkładzie pożycia, określenia sposobu podziału majtku, zasad opieki nad dziećmi i wysokości świadczeń alimentacyjnych. Od mediacji można odstąpić na każdym jej etapie i powierzyć adwokatowi dalsze prowadzenie sprawy przed sądem powszechnym. W przypadku, gdy strony dojdą do porozumienia podczas postępowania mediacyjnego, zostaje zawarta ugoda.

W przypadku Państwa zainteresowania ww. usługami oraz uzyskaniem informacji o wysokości wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług, uprzejmie prosimy o uprzedni kontakt z adwokat Anną Mikołajczyk za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: anna.mikolajczyk@verba-lex.pl lub pod numerem telefonu: +48 605 680 553.


Dowiedz się więcej

Kiedy małżeństwo przestaje istnieć - prawomocność wyroku rozwodowego

W pierwszej kolejności warto wskazać, że każdy wyrok wydany w sprawie przed Sądem I instancji jest nieprawomocny, do czasu aż upłynie przewidziany prawem termin do wniesienia środka zaskarżenia. (...)

 
Czym różni się rozwód od separacji?

Orzeczenie rozwodu przez sąd następuje, gdy między małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Przy zupełnym rozkładzie pożycia następuje utrata wszystkich łączących strony więzi, tj. uczuciowej, fizycznej i gospodarczej. (...)

 
Miejsce zamieszkania dziecka po rozwodzie - ustalenie miejsca pobytu dziecka

W myśl art. 26 § 1 k.c. miejscem zamieszkania dziecka, które pozostaje pod władzą rodzicielską jest co do zasady miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub (...)

 
Świadek w sprawie rozwodowej

Najistotniejszym dowodem w sprawie o rozwód są zeznania świadków. Kluczowe dla sprawy rozwodowej są informacje uzyskane od osób, które posiadają wiedzę na temat wzajemnych relacji małżonków. Sąd przesłuchując na rozprawie będzie bacznie obserwował i przysłuchiwał się zeznaniom, dokonując tym samym oceny, czy zeznania mogą mieć  znaczenie dla sprawy.(...)

 
Rozwód, a forma aktu notarialnego

W niektórych krajach Unii Europejskiej istnieje możliwość zakończenia związku małżeńskiego przed notariuszem (Łotwa), czy też korzystając z drogi administracyjnej (Dania). Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami z zakresu prawa rodzinnego w Polsce małżonkowie mogą (...)

 
ROZWÓD – cywilny, czy kościelny?

Należy podkreślić, iż na rozwód cywilny nie ma wpływu stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego. Sąd Okręgowy zajmuje się jedynie małżeństwem, które zostało zarejestrowane w Urzędzie Stanu Cywilnego (...)

 
Rozwód – jedna rozprawa, czy więcej?

Istnieje możliwość zakończenia sprawy rozwodowej na jednej rozprawie. Ma to miejsce, gdy oboje małżonkowie zgodnie wnoszą o rozwód bez orzekania o winie. W zdecydowanej większości przypadków to same strony przedłużają postępowanie sądowe, w szczególności jeżeli wnoszą o rozwód z orzeczeniem o winie, (...)

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.