KIRP
Język polski English language

Specjalizacje

Zakładanie spółek

Czym jest spółka?

Stanowi związek dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych określony umową, którego zadaniem jest osiągnięcie wspólnego celu – przede wszystkim gospodarczego. Na terenie Polski, w świetle krajowego ustawodawstwa można wyróżnić przede wszystkim:

- spółki w rozumieniu prawa cywilnego - do tej grupy zalicza się właściwie wyłącznie spółki cywilne, stanowiące specyficzny rodzaj działalności gospodarczej, której zasady funkcjonowania określone są przez Kodeks Cywilny.

- spółki w rozumieniu prawa handlowego – do tej grupy zalicza się zdecydowaną większość występujących w świecie biznesu spółek osobowych i kapitałowych prawa handlowego, tj. jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna, partnerska, akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością.

Odrębna osobowość prawna

Jest to główny wyróżnik, decydujący o zdolności osób prawnych do bycia podmiotem praw i obowiązków, jak też do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych. Odrębną osobowość prawną posiadają spółki kapitałowe, zaś pozbawione ich są spółki cywilne. Mają one z kolei tzw. zdolność do czynności prawnych. Oznacza to, że posiadają zdolność do samodzielnego kształtowania własnej sytuacji prawnej, a więc mogą zaciągać zobowiązania we własnym imieniu i nabywać prawa. Pozwala to na wykonywanie czynności niezbędnych w obrocie gospodarczym.
 

Zakładanie spółki – krok po kroku

 1. Spisanie umowy
  Pierwszym krokiem – niezbędnym do zakładania spółki – jest spisanie umowy bądź aktu założycielskiego (w przypadku działalności jednoosobowej), zawierającej takie dane jak przede wszystkim: nazwa i siedziba, przedmiot działalności, wysokość zakładu kapitałowego, liczbę i wartość nominalną działów należących do każdego wspólnika. Umowy oraz akty założycielskie powinny mieć formę aktu notarialnego.
 2. Niezbędne formalności
  Do powołania spółki oprócz spisania umowy koniecznie jest również wniesienie wkładów, stanowiących pokrycie kapitału zakładowego, powołanie Zarządu i Rady Nadzorczej.
 3. Rejestracja spółki
  Od momentu podpisania umowy spółka ma 6 miesięcy na dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Przy zakładaniu spółki należy przygotować odpowiedni wniosek, a mianowicie:
  • KRS-W3 – wniosek o rejestrację podmiotu gospodarczego w rejestrze przedsiębiorców
  • KRS-WE – informacja o wspólnikach, dotyczy tych posiadających łącznie lub samodzielnie 10 % kapitału zakładowego;
  • KRS-WM – dane dotyczące przedmiotu działalności spółki, zgłoszonych może być 10 pozycji;
  • KRS-WK – informacje dotyczące osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu, m.in. Zarząd, organy nadzoru;
  • KRS-WL – powołujący prokurentów, jest wskazany w przypadku ustanowienia prokurentów;
  • KRS-WA – konieczny przy wypełnieniu w przypadku powołania ewentualnych oddziałów i terenowych jednostek organizacyjnych;
  • KRS-WH – określa sposób powstawania podmiotu i obowiązuje, gdy zakładanie spółki nastąpiło w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia;

  Do wniosków należy dołączyć także załączniki w postaci:
  • umowy lub aktu założycielskiego;
  • listy wspólników;
  • listy członków Zarządu;
  • aktu dotyczącego powołania członków organów spółki;
  • oświadczenia Zarządu o wniesieniu wkładów na pokrycie kapitału zakładowego;
  • dowodu dokonania opłaty sądowej i opłaty za zgłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
 4. Zgłoszenie w Urzędzie Statystycznym
  W ciągu 14 dni od otrzymania zaświadczenia o wpisie do rejestru należy dokonać zgłoszenia w Urzędzie Statystycznym. Wpis następuje poprzez rejestrację z pomocą formularza RG-1. Konieczne jest załączenie do wniosku odpisu z rejestru lub zaświadczenia, potwierdzającego powstanie przedsiębiorców lub podjęcia działalności. Urząd Statystyczny wydaje zaświadczenie o nadaniu numeru REGON.
 5. Zgłoszenie w Urzędzie Skarbowym
  Przy zakładaniu Spółki, która będzie podatnikiem, konieczne jest zatroszczenie się o pozyskanie numeru identyfikacji podatkowej NIP. Istnieje możliwość dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego łącznie ze złożeniem dokumentów rejestracyjnych, przed dokonaniem pierwszej czynności, podlegającej opodatkowaniu (dotyczy podatników podatku od towarów i usług) bądź przed złożeniem pierwszej deklaracji na podatek dochodowy od osób prawnych.
 6. Zgłoszenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
  Konieczne jest przy rozpoczęciu działalności gospodarczej dokonanie zgłoszenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Płatnik składek jest zobowiązany do dokonania tej czynności w 7 dni od:
  • terminu powstania obowiązku ubezpieczenia emerytalnego i rentowego dla ubezpieczonych, zobowiązanych wyłącznie do płacenia składek na własne ubezpieczenie lub składek na ubezpieczenie osób z nimi współpracujących;
  • terminu zatrudnienia pierwszej osoby fizycznej i powstania stosunku prawnego, który uzasadnia objęcie ubezpieczeniami emerytalnymi o rentowymi pierwszej osoby.

Wsparcie kancelarii w zakładaniu spółki

Dla początkujących przedsiębiorców wkroczenie w świat biznesu może wydawać się procesem trudnym i bardzo złożonym. Z pewnością wymaga dopełnienia wielu formalności, co w szczególności powoduje stres u osób, które dopiero rozpoczynają przygodę z własną działalnością gospodarczą. Kancelaria VERBA-LEX z Warszawy udziela pomocy w zakładaniu spółek osobowych i kapitałowych. Ponadto nasi prawnicy wspierają osoby zainteresowane w zakresie tworzenia fundacji i stowarzyszeń, tworzenia konsorcjów, czy przekształcania, a także likwidacji spółek.

Co oferujemy?

Prawnicy z naszej kancelarii udzielają pomocy na każdym etapie przygotowywania firmy do założenia i rejestracji. Wsparcie prawne obejmuje m.in.:

Nasza kancelaria posiada siedzibę w Warszawie, jednak udzielamy pomocy prawnej Klientom z całej Polski. W szczególności dotyczy to umówienia spotkania z notariuszem, które możemy zaaranżować w dowolnym - dogodnym dla naszego Klienta – mieście w Polsce.

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.