KIRP
Język polski English language

Specjalizacje

Prawo karne

Prawo i sprawy karne - adwokat karny w Warszawie, Łodzi i Radomiu

Kancelaria Prawna VERBA-LEX, z biurami zlokalizowanymi na terenie województwa mazowieckiego i łódzkiego, tj. w Warszawie, Łodzi i Radomiu, prowadzi różnorodne sprawy z zakresu prawa karnego. Z sukcesem zajmujemy się obroną osób oskarżonych i pokrzywdzonych. Prawnicy naszej Kancelarii świadczą pomoc prawną z zakresu prawa karnego na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Warszawy, Łodzi oraz Radomia. Nasz adwokat karny, udzieli Państwu profesjonalnego wsparcia w każdej sprawie karnej, która obejmuje:

Prawo karne – najczęściej prowadzone sprawy karne i udzielane porady prawne

Patrząc przez rodzaj spraw, z którymi na co dzień spotykają się nasi prawnicy w Kancelarii, należy wskazać, że z uwagi na stopień ich zawiłości, wymagają bardzo dużego zaangażowania i podjęcia stosownego działania ze strony doświadczonego adwokata od spraw karnych. Do najczęściej prowadzonych spraw karnych przez mecenasa naszej Kancelarii należą:

  1. znęcanie się fizyczne i psychiczne (art. 207 k.k.),
  2. naruszenie nietykalności cielesnej (art. 217 k.k.),
  3. nękanie (art. 190a k.k.),
  4. oszustwo (art. 286 k.k.),
  5. jazda pod wpływem alkoholu (art. 178a k.k.),
  6. kradzież (art. 278 k.k.),
  7. kradzież z włamaniem (art.279 k.k),
  8. wypadek drogowy (art. 177k.k),
  9. rozbój (art. 280 k.k.).

Prawo karne wykonawcze - porady prawne - adwokat karny w Warszawie, Łodzi i Radomiu

Nasz adwokat karny oferuje swoją pomoc na wszystkich etapach postępowania, w każdej sprawie karnej, począwszy od zatrzymania, poprzez etap postępowania przed Sądem I instancji oraz II instancji. Oprócz udzielenia Państwu porady prawnej dotyczącej danej dziedziny prawa karnego, mecenas od spraw karnych, udzieli także pomocy w zbieraniu stosownego materiału dowodowego oraz zapewni wsparcie na etapie postępowania wykonawczego poprzez sporządzenie odpowiedniego wniosku i skierowanie go do sądu oraz zapewni swój udział w sądzie przy jego rozpoznaniu.

Najczęściej prowadzone sprawy karne wykonawcze przez prawników naszej Kancelarii obejmują:

Kancelaria VERBA-LEX służy pomocą prawną przede wszystkim Klientom z terenu miasta Warszawy, Łodzi i Radomia oraz ich okolic.

Sprawy karne, porady prawne - adwokaci

W trosce o interes Klienta, w przypadku jego zatrzymania przez organy ścigania, tj. Policję, czy inne służby porządkowe, podejmujemy natychmiastowe działania prowadzące do zwolnienia zatrzymanego. Zapewniamy swoje uczestnictwo w czasie przesłuchania Klienta, które jest kluczowe i może mieć wpływ na całe postępowanie. Celem działania naszej Kancelarii jest podjęcie skutecznej walki dla dobra Klienta, by w zależności od sytuacji doprowadzić do zwolnienia zatrzymanego, jego uniewinnienia, czy też złagodzenia kary. Działając jako adwokat karny, pomagamy osobom obwinionym, podejrzanym, oskarżonym, a także poszkodowanym, które stały się ofiarami czynu zabronionego. Prawnik Kancelarii VERBA-LEX, działając w interesie pokrzywdzonego, podejmie się reprezentowania w sądzie, jako oskarżyciela posiłkowego, czy też oskarżyciela prywatnego.

Jakich spraw karnych podejmują się nasi adwokaci?

Prawo karne jest szeroką dziedziną prawa i możemy w jego ramach wyróżnić sprawy zwykłe, gospodarcze, skarbowe, czy wykroczenia. Adwokaci Kancelarii VERBA-LEX podejmują się prowadzenia każdej sprawy karnej. Posiadamy doświadczenie zawodowe w prowadzeniu następujących kategorii spraw:

Sprawy zwykłe:

Z przyjmowanych przez naszą Kancelarię prawną spraw, wynika, że w dzisiejszych czasach najczęściej ścigane jest przestępstwo stypizowane w art. 207 kodeksu karnego - znęcanie się psychiczne i fizyczne. W praktyce często bywa tak, że w ogóle nie dochodzi do popełniania przestępstwa ,,znęcania'', bowiem osoba uważająca się za pokrzywdzoną, chce jedynie w znanym sobie celu uprzykrzyć życie potencjalnemu sprawcy. Bywa i tak, że faktycznie mamy do czynienia z przemocą fizyczną czy psychiczną w rodzinie, która wymaga podjęcia niezwłocznie interwencji. Klasycznymi przykładami zachowań należących do przestępstwa ,,znęcania się'', będzie m.in.: bicie, grożenie przestępstwem, kopanie, duszenie, popychanie, targanie za włosy, wykręcanie rąk, zmuszanie do pożycia cielesnego, molestowanie seksualne, niszczenie sprzętów domowych, dręczenie głodem, nieopalanie zimnego mieszkania, awanturowanie się, utrudnianie korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania. Drugą kategorią najczęściej ściganych przestępstw, są czyny zabronione przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, życiu i zdrowiu, bezpieczeństwu powszechnemu, środowisku, mieniu, a także czci i nietykalności cielesnej. Bardzo często zgłaszają się do kancelarii osoby pokrzywdzone, które padły ofiarą stalkingu - ,,nękanie''. Nasi Klienci mogą liczyć na kompleksową pomoc zarówno jako oskarżeni, jak i pokrzywdzeni czynem. Adwokat karny sporządzi zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, czy przygotuje odpowiedni środek zaskarżenia w postaci zażalenia, apelacji, kasacji i podejmie się innych czynności w sprawie polegających m.in. na wzięciu udziału w przesłuchaniu pokrzywdzonego na policji, prokuraturze. Rola adwokata podejmującego się obrony podejrzanego, czy oskarżonego, będzie polegała na czynnym udziale w czynnościach prowadzonych przez organy ścigania oraz reprezentowaniu przed sądami.

Adwokaci Kancelarii VERBA-LEX posiadają doświadczenie w prowadzeniu obrony w następujących sprawach:

Sprawy karne-gospodarcze:

Kancelaria Prawna VERBA-LEX, prowadzi sprawy karne gospodarcze, które dotyczą przede wszystkim przedsiębiorców. W ramach tej dziedziny podejmujemy się następujących spraw:

Sprawy karne wykonawcze:

Sprawy karne wykonawcze są związane z wykonywaniem wyroków. Obejmują kwestie związane z odbywaniem kary, w tym kary pozbawienia wolności, zapłatą grzywny, czy też dotyczą wykonywania obowiązków wskazanych przez sąd w wyroku.

Adwokat z naszej warszawskiej kancelarii, udzieli porady prawnej dotyczącej prawidłowego wykonywania obowiązków nałożonych przez sąd, by nie doprowadziły do negatywnych konsekwencji, np. podjęcia warunkowo umorzonego postępowania, a także podejmie się innych koniecznych czynności w sprawie poprzez sporządzenie odpowiednich wniosków:

Sprawy wykroczeń:

Wykroczenia są to drobne czyny karalne o najniższej społecznej szkodliwości. Nie zmienia to faktu, że osoby, które zostały o nie oskarżone, zostają ukarane karą grzywny czy aresztu. Sąd nadto może zastosować dodatkowe środki karne, takie jak zakaz przebywania w określonych miejscach, prowadzenia pojazdów, przepadek przedmiotów, czy zastępczą karę aresztu. Dlatego też osoby obwinione, wymagają wsparcia prawnika, który udzieli pomocy w sporządzeniu wniosku o ukaranie, o zwrot prawa jazdy, czy też wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie pojazdu wyposażonego w blokadę alkoholową oraz podejmie się sporządzenia innych pism przewidzianych w sprawie, a także reprezentowania Klienta w sprawie o wykroczenia.

W zakresie wykroczeń zajmujemy się między innymi takimi sprawami jak:

Sprawy karne nieletnich - obrońca nieletniego - Łódź, Warszawa, Radom

Kancelaria przyjmuje do prowadzenia sprawy przeciwko nieletnim, które prowadzone są przez sądy rodzinne. Występując w charakterze obrońcy nieletniego, zapewniamy pomoc w następujących sprawach:

Postępowanie w sprawie nieletniego dziecka zostaje wszczęte przez sąd, w celu ustalenia demoralizacji lub popełnienia przestępstwa, a także w celu ustalenia, czy zachodzi potrzeba zastosowania środków poprawczych lub wychowawczych wobec nieletniego. Nasz adwokat, który specjalizuje się w sprawach nieletnich, udzieli porady prawnej, czy zachowanie nieletniego należy traktować jako objaw demoralizacji, czy też zachowanie dziecka podlega pod czyn karalny. Ponadto adwokat działający na terenie Warszawy, Łodzi i Radomia, będzie reprezentował nieletniego w sądzie podczas przesłuchania.

W przypadku Państwa zainteresowania ww. usługami oraz uzyskaniem informacji o wysokości wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług, uprzejmie prosimy o uprzedni kontakt z adwokat Anną Mikołajczyk za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: anna.mikolajczyk@verba-lex.pl lub pod numerem telefonu: +48 605 680 553.


Dowiedz się więcej

Jak wygląda rozprawa w sprawie karnej?

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że postępowanie karne dzieli się na cztery etapy. Pierwszy etap rozpoczyna postępowanie przygotowawcze, które jest prowadzone przez organy ścigania, tj. policję, prokuraturę w formie dochodzenia bądź śledztwa.(...)

 
Jak wygląda przesłuchanie w sprawie podejrzanego?

Zgodnie z definicją zawartą w art. 71 k.p.k, podejrzany, to osoba, wobec której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów, bądź bez wydania takiego postanowienia, postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania.(...)

 
Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności - skazanie bez rozprawy art. 335 k.p.k.

Instytucja dobrowolnego poddania się karze została uregulowana w art. 335 k.p.k. i odnosi się do skazania bez przeprowadzenia rozprawy. Złożenie wniosku w trybie art. 335 k.p.k., jest możliwe na etapie postępowania przygotowawczego, przed organem ściągania, które ma na celu szybkie zakończenie postępowania przed sądem bez przeprowadzenia dowodów (zeznań świadków, opinii biegłych, dowodów z dokumentów itp.) i wymierzenia uzgodnionej z prokuratorem kary.(...)

 

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.