KIRP
Język polski English language

Specjalizacje

Alimenty

Kancelaria Prawna VERBA-LEX prowadzi sprawy w zakresie alimentów na rzecz małoletnich dzieci, w tym uzyskania świadczeń na dzieci w trakcie trwania sprawy o rozwód, czy o separację pomiędzy rodzicami. Adwokaci i Radcowie prawni Kancelarii prowadzą zarówno sprawy o alimenty od jednego małżonka na rzecz drugiego, jak i dotyczące zmiany wysokości świadczeń alimentacyjnych.

Czym są alimenty?

Są to świadczenia pieniężne, które wypłacane są osobie uprawnionej przez osobę zobowiązaną. Pod pojęciem tym mieszczą się także środki dostarczane na potrzeby wychowania. Obowiązek dostarczenia środków utrzymania wynika z pokrewieństwa, powinowactwa oraz małżeństwa i obciążać może zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem. Jednocześnie obowiązek ten ciąży na bliższych stopniem krewnych przed dalszymi. Podstawą prawną, która reguluje ten rodzaj świadczeń jest ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dn. 25 lutego 1964 roku z nowelizacjami.

Kto może ubiegać się o alimenty?

O ten rodzaj świadczeń może ubiegać się:

Podstawy żądania alimentów

Występują dwie przesłanki rozpatrywane przy przyznawaniu tego rodzaju świadczeń:

W przypadku Państwa zainteresowania ww. usługami oraz uzyskaniem informacji o wysokości wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług, uprzejmie prosimy o uprzedni kontakt z adwokat Anną Mikołajczyk za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: anna.mikolajczyk@verba-lex.pl lub pod numerem telefonu: +48 605 680 553.


Dowiedz się więcej

Jak obliczyć wysokość alimentów na dziecko?

1. Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka reguluje art. 133 i 135 k.r.o. Zgodnie ze wskazanymi przepisami, rodzice obowiązani są do ponoszenia świadczeń wobec dziecka, które nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, chyba, że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.(…)

 
Czy można dochodzić zaległych alimentów?

Mając na względzie art. 137 §1 k.r.o., należy pamiętać, iż roszczenie o świadczenie alimentacyjne ulega przedawnieniu z upływem lat trzech. Przedawnienie rozpoczyna się od momentu wymagalności roszczenia.(...)

 
Zabezpieczenie alimentów - kiedy wnioskować?

Stosownie do treści art. 730 §1 k.p.c, w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd można żądać udzielenia zabezpieczenia roszczenia. Doświadczenie życiowe uczy, że sprawa o rozwód, czy też sprawa o zasądzenie alimentów może trwać bardzo długo,...

 
Egzekwowanie alimentów - sposoby egzekucji.

Egzekucja świadczeń alimentacyjnych jest prowadzona na podstawie wyroku sądu zasądzającego alimenty, zaopatrzonego w klauzule wykonalności. Sąd z urzędu nadaje wyrokowi klauzulę wykonalności i doręcza wierzycielowi...

 
Jak prawidłowo wskazać wartość przedmiotu sporu w sprawie o alimenty?

Składając do sądu pozew o zasądzenie alimentów, powód jest zobowiązany do wskazania w nim również wartości przedmiotu sporu, czyli tzw. ,,w.p.s”. Wartość przedmiotu sporu będzie zależała od wysokości alimentów, których domagamy się od drugiej strony...

 
Uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego

Zwolnienie od obowiązku alimentacyjnego kształtuje art. 144[1] kro. W myśl wskazanego przepisu, zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego,...

 
Czy wypłata świadczenia pieniężnego ,,500 plus'' wpływa na zmniejszenie alimentów?

Często zdarza się, że słyszymy wypowiedzi, iż otrzymanie świadczenia pieniężnego ,,500 plus'' będzie miało wpływ na zmniejszenie alimentów i wówczas zobowiązany rodzic będzie mógł żądać ich obniżenia. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wyraźnie uregulował tą kwestię,...

 
Od czego zależy wysokość alimentów?

Wysokość alimentów na dziecko wyznaczają z jednej strony jego usprawiedliwione potrzeby, zaś z drugiej możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego rodzica. Przedmiotem ustaleń sądu w sprawie o zasądzenie alimentów będą rzeczywiste koszty...

 
Na kim spoczywa obowiązek alimentacyjny?

Obowiązek alimentacyjny dotyczy rodziców i dzieci, a także krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Zasądzenia alimentów może dochodzić dziecko od matki, ojca lub obojga rodziców. Prawo do świadczeń alimentacyjnych ma także wnuk od dziadka i dziadek od wnuka...

 

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.